สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา (สำเร็จการศึกษา 6 ส.ค. 2562)

             นักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 6 สิงหาคม 2562
ให้รับเอกสารทางการศึกษาในวันที่ 29 สิงหาคม 2562อาคาร 9 ชั้น 9 ห้อง 09.09.11 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. 
และตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ติดต่อรับได้ที่เอกสารทางการศึกษาได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1

นักศึกษาที่มีวันที่สำเร็จการศึกษาแลัว ให้เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำตามที่อยู่เว็บไซต์นี้  >>> www.mis.nrru.ac.th/job

วันที่เผยแพร่ 14 สิงหาคม 2562
โดย admin2