สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการเพชรราชภัฏราชสีมา (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563

    ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563
และได้มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนตามโครงการเพชรราชภัฏราชสีมา แล้วนั้น

  ในการนี้ เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์การรับทุน มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาผู็สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับสำรอง จึงขอประกาศรายชื่าอผู้ที่ได้รับทุนเพิ่มเติมดังนี้

วันที่เผยแพร่ 20 กรกฎาคม 2563
โดย chirap