สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา อนุมัติจบวันที่ 3 มีนาคม 2563

นักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.ปช. ระดับปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรบัณฑิต, ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่สำเร็จการศึกษา
 ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 สามารถติดต่อรับเอกสารทางการศึกษาได้ตามวันเวลาดังนี้

วัน/เดือน/ปี

รายละเอียด

25  มีนาคม  2563

09.00 น. – 15.00 น.

 ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ทุกสาขาวิชา ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหายคืนที่ งานการเงิน กองคลัง อาคาร 9 ชั้น 1 และ รับเอกสารทางการศึกษา

ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี  

หมายเหตุ : หลักฐานที่นักศึกษาต้องนำมารับเอกสารทางการศึกษา

  • ใบปัจฉิมนิเทศ
  • ใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  • บัตรประจำตัวนักศึกษา, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่

♦♦♦ ในกรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ 3 ฉบับ โดยระบุดังนี้

  1. เรื่อง ขอรับเงินประกันค่าของเสียหาย
  2. เรื่อง ขอรับใบรายงานผลการเรียน (Transcript)
  3. เรื่อง ขอรับใบรับรองคุณวุฒิ
    >> แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ <<

วันที่เผยแพร่ 10 มีนาคม 2563
โดย chirap