สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ นักศึกษาภาคปกติ

*** นักศึกษาภาคปกติหลักสูตรอื่นๆออกฝึกงานที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561และนักศึกษาตกค้างท่านใดที่ยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้ ***

  1. ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา จะเปิดให้ยื่นคำร้องตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
  2. หลักสูตรอื่นๆที่ออกฝึกงานส่งผลการเรียนเฉพาะวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพถึงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
  3. ประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาใน วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ( ณ ป้ายประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้างอาคาร 9)
  4. ติดตามผลการศึกษาเข้าระบบภายใน วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ไม่เกิน 16.00 น. เท่านั้น
  5. งานทะเบียนปิดระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาใน วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 24.00 น.
  6. พิมพ์คำร้องและรวบรวมให้ครบทุกคนส่งงานทะเบียนภายใน วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
  7. ในกรณีสถานะถูก “ยกเลิกคำร้อง” หากนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในรอบถัดไปให้ยื่น
*** นักศึกษาที่ยื่นคำร้องผ่านระบบคำร้องออนไลน์ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องยื่นคำร้องในรอบถัดไป(ตามประกาศของสำนักฯ) ***
- หมายเหตุ -
กรณีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามรุ่น
 - นักศึกษาที่มีสถานะ “ครบโครงสร้างหลักสูตร พิมพ์คำร้องส่งฝ่ายทะเบียน” ให้พิมพ์คำร้องจากระบบ และแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป แยกคำร้องและจัดเรียงตามลำดับเลขที่ในห้องเรียน พร้อมนำส่งที่งานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1
กรณีนักศึกษาตกค้าง
 - นักศึกษาที่มีสถานะ “ครบโครงสร้างหลักสูตร พิมพ์คำร้องส่งฝ่ายทะเบียน” ให้พิมพ์คำร้องจากระบบ และแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป นำส่งที่งานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1

วันที่เผยแพร่ 07 พฤษภาคม 2562
โดย chirap