สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การรายงานผลดำเนินงานยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถื่น ปีงบประมาณ 2563

ด้วยพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

              ในการนี้  มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมต้อนรับการตรวจติดตามขององคมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมใหม่ (อาคาร ๓๕)โดยถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

 

วันที่เผยแพร่ 31 สิงหาคม 2563
โดย Jok3z