สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ประกาศงดการเรียนการสอน

          ด้วยพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มีกำหนดการเข้าตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อติดตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31 ชั้น 3)

          ในการนี้ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการต้อนรับองคมนตรีและให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้งดการเรียนการสอนในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ยกเว้นอาจารย์พิเศษจ้างรายปีและรายชั่วโมง ให้ดำเนินการจัดการเรียนตามปกติ สำหรับการสอนชดเชยให้อาจารย์ผู้สอนนัดหมายนักศึกษาในวัน เวลา และสถานที่จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม

<< รายละเอียดประกาศ >>

วันที่เผยแพร่ 29 มีนาคม 2562
โดย admin2