สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ เทอม 2/2561

กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู

ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาภาคปกติ

  • ครั้งที่ 1  วันพุธที่ 9 มกราคม 2562       
  • ครั้งที่ 2  วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
  • ครั้งที่ 3  วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
  • ครั้งที่ 4  วันพุธที่ 3 เมษายน 2562

 ทั้งนี้  ให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องเรียนในคาบแรกของตารางเรียน ตามวัน ที่กำหนดหรือให้อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมายตามความเหมาะสม

วันที่เผยแพร่ 02 มกราคม 2562
โดย admin2