สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  สิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2561 และ 2/2561 ดำเนินการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์  
ได้ที่เว็บไซต์  http://mis.nrru.ac.th/nrrureg  โดยศึกษาวิธีการยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ที่เมนูข่าวประกาศ
ทั้งนี้ขอให้นักศึกษายื่นคำร้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 หากนักศึกษารายใดพบปัญหาและอุปสรรค
สามารถติดต่อประสานงานกับ คุณเพิ่มศิริ  หมายเลขโทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 1550, 1559, 1575
หรือค้นหา facebook ชื่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ @reg.nrru

วันที่เผยแพร่ 13 พฤศจิกายน 2561
โดย admin2