สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การรับเอกสารทางการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 2 มิ.ย. 2563

 1. ให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าปัจฉิมนิเทศทางเว็บไซต์ http://misapro.nrru.ac.th/concluding/  โดยแจ้งที่อยู่ที่สามารถจัดส่งเอกสารทางการศึกษาผ่านทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 12 - 19 มิถุนายน 2563
 2. มหาวิทยาลัยจะเริ่มดำเนินการจัดส่งเอกสารทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ ใบรายงานผลการศึกษาฉบับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และใบรับรองคุณวุฒิ ทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563
  *หากเอกสารจัดส่งไม่ถึงปลายทางและเอกสารตีกลับเนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อขอรับด้วยตนเอง พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอเอกสารใหม่ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด*
 3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ป.บัณฑิต ป.โท และป.เอก) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า
  ทางเว็บไซต์ https://www.nrru.ac.th/public/finance/admin/pages/ckfinder/userfiles/files/GOver.pdf
 4. ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำแบบฟอร์มขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามายื่นที่ห้องกองคลัง เพื่อขอรับเงินคืนได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 และไม่เกิน 360 วันนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา (2 มิถุนายน 2563)
 5. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ป.บัณฑิต ป.โท และป.เอก) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 และติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้โดยตรง
 6. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน ให้รอฟังประกาศจากทางมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างควบคุมการเข้าออกสถานศึกษา ตามประกาศภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตมหาวิทยาลัยได้ขยายระยะเวลาการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตจาก 180 วัน เป็น ภายใน 360 วันนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา (2 มิถุนายน 2563)
  หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่ติดต่อ หรือดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด ให้รอประกาศจากมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

 

วันที่เผยแพร่ 10 มิถุนายน 2563
โดย Chirapong.R