สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน M ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน M รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคการเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ตามประกาศดังนี้

วันที่เผยแพร่ 03 กุมภาพันธ์ 2564
โดย Chirapong.R