สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)

นักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.ปช. ระดับปริญญาตรี และ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 7 มีนาคม 2562
ให้มารับใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษได้ในวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น - 15.00 น. ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1

ขั้นตอนการรับใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)

1. นักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหายคืนที่ กองคลัง อาคาร 9 ชั้น 1 (ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา)
2. นักศึกษารับใบรายงานผลการศึกษาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1 1 (ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา) หลักฐานที่นักศึกษาต้องนำมารับใบรายงานผลการศึกษา คือใบปัจฉิมนิเทศ บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน 

วันที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562
โดย chirap