สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การยื่นขอสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.ปช. ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่าน ระบบคำร้องออนไลน์ ให้ดำเนินการตามเอกสารที่แนบ ดังนี้ >> รายละเอียด <<

วันที่เผยแพร่ 06 ธันวาคม 2562
โดย admin2