สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการขอคืนเงินประกันค่าของเสียหาย (ฉบับเพิ่มเติม)

 1. ให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น ยื่นขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  และขอคืนเงินประกันค่าของเสียหายทางเว็บไซต์ http://misapro.nrru.ac.th/graduate ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2563 
 2. ให้กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้​
  2.1 การสมัครสมาชิกศิษย์เก่า
  2.2 แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  2.3 เลขบัญชีธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ทั้งนี้ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้ที่สำเร็จการศึกษาเท่านั้น
  และตรวจสอบสถานะบัญชี ต้องเป็นบัญชีที่ สามารถฝาก - ถอนได้ตามปกติ​
 3. กองคลังจะดำเนินการตรวจสอบและโอนเงินค่าประกันของเสียหายให้ตั้งแต่ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

 •   กรณีไม่สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ตามแนวปฏิบัติที่กำหนด มหาวิทยาลัยได้ขยายระยะเวลาการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตจาก 180 วัน เป็น ภายใน 360 วันนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา
    
  และให้รอประกาศการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตอีกครั้ง ภายหลังจากจังหวัดและรัฐบาลประกาศผ่อนปรนการปิดสถานที่และการชุมนุม อันเนื่องมาจากภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดของโรค Covid-19  

วันที่เผยแพร่ 26 พฤษภาคม 2563
โดย chirap