สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การรับเอกสารทางการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 13 ส.ค. 2563

1. ให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าปัจฉิมนิเทศทางเว็บไซต์ http://misapro.nrru.ac.th/concluding/ โดยแจ้งที่อยู่ที่สามารถจัดส่งเอกสารทางการศึกษาผ่านทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 17 - 23 สิงหาคม 2563
2. มหาวิทยาลัยจะเริ่มดำเนินการจัดส่งเอกสารทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ ใบรายงานผลการศึกษาฉบับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และใบรับรองคุณวุฒิ ทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563
*หากเอกสารจัดส่งไม่ถึงปลายทางและเอกสารตีกลับเนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อขอรับด้วยตนเอง พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอเอกสารใหม่ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด*
3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าทางเว็บไซต์ https://www.nrru.ac.th/public/finance/admin/pages/ckfinder/userfiles/files/GOver.pdf
4. ให้ผู้สำเร็จการศึกษานำแบบฟอร์มขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามายื่นที่ห้องกองคลัง เพื่อขอรับเงินคืนได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันเสาร์อาทิตย์) และไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา (13 สิงหาคม 2563) (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายและขึ้นทะเบียนบัณฑิต โทร 044-009009 ต่อ 1522)
5. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ป.บัณฑิต ป.โท และป.เอก) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 และติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้โดยตรง

เพิ่มเติม : 1. ให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเข้าปัจฉิมนิเทศผ่านระบบออนไลน์ให้เรียบร้อยก่อนติดต่อรับเงินประกันค่าของเสียหายตืนที่ห้องกองคลัง
           2. ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่ติดต่อ หรือดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด ให้รอประกาศอีกครั้ง

วันที่เผยแพร่ 14 สิงหาคม 2563
โดย Chirapong.R