สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน I ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการสอบแก้คะแนนระดับ รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่ขาดสอบกลางภาค)

  • รหัสวิชา  004002  การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ
  • รหัสวิชา  061301  คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ

ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สอบห้อง 32.03.08 ตั้งแต่เวลา 15.30 - 17.30 น.

►►► นักศึกษาที่ไม่เข้าสอบ หรือไม่มาติดต่อยื่นคำร้องขอสอบตามวันเวลาที่กำหนด ผู้สอนจะปรับคะแนนปลายภาคเป็นศูนย์

แล้วประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่

                                                            

วันที่เผยแพร่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
โดย Chirapong.R