สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการรับเอกสารทางศึกษา

        นักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทุกสาขาวิชา ที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 และ 7 มกราคม 2563 ติดต่อรับเอกสารทางการศึกษาได้ในวันที่ 21 มกราคม 2563
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1

►► เอกสารที่ใช้ 1. บัตรประจำตัวนักศึกษา, บัตรประจำตัวประชาชน  2.ใบปัจฉิมนิเทศ  3.ใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
       รูปถ่าย 3x4 ซ.ม. (นำมาเผื่อในกรณีที่รูปถ่ายมีปัญหา)
 

วันที่เผยแพร่ 10 มกราคม 2563
โดย admin2