สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมสำเร็จการศึกษา

     เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติหลักสูตรอื่นๆ และนักศึกษาภาคกศ.ปช. ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาครบสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษารู้ถึงแนวทางต่างๆหลังจากจบการศึกษา ในการนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ได้บรรยายเนื้อหาสาระสำคัญ ประกอบด้วย

  1. ขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
  2. กำหนดการประกาศรายชื่อผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
  3. การรับเอกสารทางการศึกษา
  4. การยื่นขอขึ้นทะเบียนนักศึกษา
  5. การแจ้งภาวะการมีงานทำนักศึกษา
  6. กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญา

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้จากเอกสารดาวน์โหลดต่อไปนี้  >>  <<

วันที่เผยแพร่ 07 พฤษภาคม 2562
โดย chirap