สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การจัดส่งเอกสารทางการศึกษา รอบจบวันที่ 16 มีนาคม 2564

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรอบจบวันที่ 16 มีนาคม 2564 สามารถตรวจสอบเลขพัสดุได้ตามตารางนี้
และนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อตามตาราง ให้รอประกาศจากงานทะเบียนอีกครั้ง เพื่อติดต่อรับเอกสารที่งานทะเบียนอาคาร 9 ชั้น 1

*** เลขพัสดุบางหมายเลขอาจจะยังตรวจสอบไม่ได้ เนื่องด้วยระบบของไปรษณีย์ ***

วันที่เผยแพร่ 04 เมษายน 2564
โดย Chirapong.R