สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา

นักศึกษาภาคปกตื และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

รับเอกสารทางการศึกษาได้ในวันที 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1

วันที่เผยแพร่ 06 พฤศจิกายน 2562
โดย admin2