สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน M ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการสอบแก้คะแนนระดับ M ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สำหรับนักศึกษาภาคปกติดังนี้

                                                   

วันที่เผยแพร่ 04 กุมภาพันธ์ 2563
โดย admin2