สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ.2561

     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 319 ง วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เพื่อสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทาง ในการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนต่อไป

<< รายละเอียดประกาศ >>

 

วันที่เผยแพร่ 06 กุมภาพันธ์ 2562
โดย admin2