สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา รอบจบ 11 มิถุนายน 2562

นักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.ปช. ระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา ที่สำเร็จกรศึกษาวันที่ 11 มิถุนายน 2562
รับเอกสารทางการศึกษาได้ในวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ติดต่อรับเอกสารทางการศึกษา ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1
 

วัน/เดือน/ปี

รายละเอียด

29  มิถุนายน  2562

09.00 น. – 11.30 น.

หลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

29  มิถุนายน  2562

12.30 น. – 15.00 น.

หลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.), สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.), ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.), ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)

30  มิถุนายน  2562

09.00 น. – 11.30 น.

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.), บัญชีบัณฑิต (บช.บ.),   เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

30  มิถุนายน  2562

12.30 น. – 15.00 น.

หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.), นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.),             รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.), นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.), อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.), สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

วันที่เผยแพร่ 12 มิถุนายน 2562
โดย admin2