สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

สหกิจศึกษา

 ประวัติสหกิจศึกษา  
 ฐานข้อมูลสหกิจศึกษา  
 คู่มือสหกิจศึกษา  
 ปฏิทินสหกิจศึกษา  
 คำสั่งสหกิจศึกษา  
 แบบฟอร์มสหกิจศึกษา  
 สถิตินักศึกษาสหกิจศึกษา
 ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
   
     
 ประวัติสหกิจศึกษา    
            สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสานระหว่างการเรียนของนักศึกษาในห้องเรียนกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้นักศึกษาออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ถือเป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ
 
 
              หลักการและเหตุผล    
     
            สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นด้านการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ โดยนอกจากการเรียนภาคทฤษฏีในมหาวิทยาลัยแล้วยังกำหนดให้นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เป็นการเรียนรู้สิ่งที่อยู่นอกเหนือตำรา โดยตำรานั้นเป็นการกลั่นกรองทางความคิดสรุปให้กับผู้เรียน แต่ไม่อาจถ่ายทอดความรู้ในโลกแห่งความเป็นจริงได้ครบถ้วน โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นนามธรรม สหกิจศึกษาจึงเป็นโอกาสในการรับเอาความรู้จากภายนอกเข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาฐานแนวความคิด เพื่อนักศึกษาจะได้เกิดการเรียนรู้  อันจะส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทำให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรได้ตลอดเวลา และสถานประกอบการก็จะได้แรงงานนักศึกษาร่วมงานตลอดปี  ดังนั้นนักศึกษาสหกิจศึกษาจึงเป็นตัวแทนที่จะสะท้อนให้เห็นคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
     
     
              วัตถุประสงค์    
   
  1. เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต
  2. เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและนำทฤษฎีและหลักการที่ได้รับจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน 
  3. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถ ทักษะในวิชาชีพ และบุคลิกภาพที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับสังคมในสถานประกอบการ
  4. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิตบัณฑิตและบุคลากร
 
 
 ฐานข้อมูลสหกิจศึกษา    
  - ข้อมูลนักศึกษา  
  - ข้อมูลอาจารย์  
  - ข้อมูลสถานประกอบการ  
 
 
 คู่มือสหกิจศึกษา    
  - คู่มือสหกิจศึกษา  
 
 
 ปฏิทินสหกิจศึกษา    
   
 
 
 คำสั่งสหกิจศึกษา    
 
- คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 12 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563
- คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ปี 2562
- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา ปี 2562
 
 
 

 

 แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
              มคอ.
  (1) มคอ.4(รุ่น11) (รายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
  (2) มคอ.6(รุ่น11) (รายละเอียดผลการดำเนินงาน)
  (3) มคอ.4 (รายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
  (4) มคอ.6 (รายละเอียดผลการดำเนินงาน)
              รายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา
  (1) รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2560
              สำหรับนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ
  (1) ใบสมัครสหกิจศึกษา
  (2) FCn 1 (แบบแจ้งรายละเอียดตำแหน่งงานและที่พักระหว่างการปฏิบัติงาน)
  (3) FCn 2 (แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน)
              สำหรับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
  (1) FCn 3 (แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา)
  (2) FCn 5 (แบบบันทึกการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา)
  (3) FCn 6 (แบบติดตามความก้าวหน้าโครงงาน/รายงานการปฏิบัติงานครั้งที่ 1)
  (4) FCn 7 (แบบติดตามความก้าวหน้าโครงงาน/รายงานการปฏิบัติงานครั้งที่ 2)
  (5) FCn 8 (ตัวอย่างหนังสือส่งตัวนักศึกษา)
  (6) FCn 12 (แบบประเมินการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ)
  (7) FCn 13 (แบบประเมินการพัฒนาตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษา)
  (8) FCn 14.1 (แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (ประเภทโครงการที่มีลักษณะงานวิจัย))
  (9) FCn 14.2 (แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (ประเภทโครงการการปฏิบัติงาน))
  (10) FCn 15 (แบบประเมินผลสมุดบันทึกการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา)
              สำหรับสถานประกอบการเป็นผู้ดำเนินการ
  (1) FCn 4 (แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา)
  (2) FCn 9 (แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา)
  (3) FCn 10.1 (แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (ประเภทโครงการที่มีลักษณะงานวิจัย))
  (4) FCn 10.2 (แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (ประเภทโครงการการปฏิบัติงาน))
  (5) FCn 11 (แบบประเมินการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษา)
 
 

 

 สถิตินักศึกษาสหกิจศึกษา    
  - สถิตินักศึกษาสหกิจศึกษา  
 
 

 

 
 

 

E-mail : Coop.apro@nrru.ac.th

วันที่เผยแพร่ 12 พฤศจิกายน 2561
โดย admin2