สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

สหกิจศึกษา

 ปฏิทินสหกิจศึกษา
      - ปีการศึกษา 2564
      - ปีการศึกษา 2563
      -
ปีการศึกษา 2562
      -
ปีการศึกษา 2561

 คู่มือสหกิจศึกษา
      - คู่มือสหกิจ (ฉบับปี 2560)

 แบบรายงาน มคอ.
      - มคอ.4(รุ่น11) (รายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
      - มคอ.6(รุ่น11) (รายละเอียดผลการดำเนินงาน)
      - มคอ.4 (รายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
      - มคอ.6 (รายละเอียดผลการดำเนินงาน)

 แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
      - ใบสมัครสหกิจศึกษา
      - FCn 1 (แบบแจ้งรายละเอียดตำแหน่งงานและที่พักระหว่างการปฏิบัติงาน)
      - FCn 2 (แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน)

 แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์นิเทศ
      - Cooop-01 รายงานผลการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
      - FCn 3 (แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา)

      - FCn 5 (แบบบันทึกการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา)
      - FCn 6 (แบบติดตามความก้าวหน้าโครงงาน/รายงานการปฏิบัติงานครั้งที่ 1)
      - FCn 7 (แบบติดตามความก้าวหน้าโครงงาน/รายงานการปฏิบัติงานครั้งที่ 2)
      - FCn 8 (ตัวอย่างหนังสือส่งตัวนักศึกษา)
      - FCn 12 (แบบประเมินการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ)
      - FCn 13 (แบบประเมินการพัฒนาตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษา)
      - FCn 14.1 (แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (ประเภทโครงการที่มีลักษณะงานวิจัย))
      - FCn 14.2 (แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (ประเภทโครงการการปฏิบัติงาน))
      - FCn 15 (แบบประเมินผลสมุดบันทึกการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา)

 แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการ
      - FCn 4 (แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา)
      - FCn 9 (แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา)
      - FCn 10.1 (แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (ประเภทโครงการที่มีลักษณะงานวิจัย))
      - FCn 10.2 (แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (ประเภทโครงการการปฏิบัติงาน))
      - FCn 11 (แบบประเมินการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษา)

 ข้อมูลสถิตินักศึกษาสหกิจศึกษา
      - ข้อมูลสถิตินักศึกษา

 ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
      - ผลงานนักศึกษา