สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

หลักสูตร สาขาวิชา 2562 2563 2564

อาชีพที่
เกี่ยวข้อง

ภาคปกติ ภาค กศ.ปช ภาคปกติ ภาค กศ.ปช. ภาคปกติ ภาค กศ.ปช.
คณะครุศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต (4ปี)                   คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
การศึกษาพิเศษ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศิลปศึกษา
สังคมศึกษา
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
พลศึกษา
ดนตรีศึกษา
นาฎศิลไทย
พุทธศาสนาศึกษา
จิตวิทยาการปรึกษา 
และการแนะแนว                           

 

หลักสูตร สาขาวิชา 2562 2563 2564 อาชีพที่
เกี่ยวข้อง
ภาคปกติ ภาค กศ.ปช ภาคปกติ ภาค กศ.ปช. ภาคปกติ ภาค กศ.ปช.
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (4ปี) ภาษาไทย                                
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
สารสนเทศศาสตร์
และบรรณารักษศาสตร์
การพัฒนาสังคม
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สำหรับชาวต่างเทศ
นิติศาสตรบัณฑิต (4ปี) นิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (4ปี) รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตรบัณฑิต (4ปี) รัฐศาสตร์    
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (4ปี)          ทัศนศิลป
ออกแบบนิเทศศิลป์                 

 

หลักสูตร สาขาวิชา 2562 2563 2564 อาชีพที่
เกี่ยวข้อง
ภาคปกติ ภาค กศ.ปช ภาคปกติ ภาค กศ.ปช. ภาคปกติ ภาค กศ.ปช.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4ปี)               เคมี
ฟิสิกส์  
เกษตรศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภูมิสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกำลังกาย
ชีววิทยา
เทคนิคสัตวแพทย์
สถิติประยุกต์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

 

หลักสูตร สาขาวิชา 2562 2563 2564 อาชีพที่
เกี่ยวข้อง
ภาคปกติ ภาค กศ.ปช ภาคปกติ ภาค กศ.ปช. ภาคปกติ ภาค กศ.ปช.
คณะวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (4ปี)          การจัดการ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
การเงินและการธนาคาร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(เทียบโอน)
การจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บัญชีบัณฑิต (4ปี) การบัญชี
บัญชีบัณฑิต(เทียบโอน) การบัญชี
นิเทศศาสตรบัณฑิต (4ปี) กลุ่มวิชาเอกการสื่อสารมวลชน
กลุ่มวิชาเอกการตลาดและสื่อใหม่
ศิลปศาสตรบัณฑิต (4ปี) การจัดการโรงแรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(เทียบโอน)
การจัดการโรงแรม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (4ปี) เศรษฐศาสตร์
เทคโนโลยีบัณฑิต (4ปี) การจัดการข้อมูลดิจิทัล

 

หลักสูตร สาขาวิชา 2562 2563 2564 อาชีพที่
เกี่ยวข้อง
ภาคปกติ ภาค กศ.ปช ภาคปกติ ภาค กศ.ปช. ภาคปกติ ภาค กศ.ปช.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต (4ปี)                             

อุตสาหกรรมศิลป์

(วิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง)      

อุตสาหกรรมศิลป์

(วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4ปี) วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
วิศวกรรมการก่อสร้าง
วิศวะกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (4ปี) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นวัตกรรมเซรามิกส์
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5ปี) สถาปัตยกรรม
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(ต่อเนื่อง 2 ปี)
การจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม

 

หลักสูตร สาขาวิชา 2562 2563 2564 อาชีพที่
เกี่ยวข้อง
ภาคปกติ ภาค กศ.ปช ภาคปกติ ภาค กศ.ปช. ภาคปกติ ภาค กศ.ปช.
คณะสาธาณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (4ปี)  สาธารณสุขชุมชน                      
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4ปี)           อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
อนามัยสิ่งแวดล้อม

 

 

► คณะครุศาสตร์
► คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
► คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
► คณะวิทยาการจัดการ
► คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
► คณะสาธารณสุขศาสตร์

ข้อมูลหลักสูตรพัฒนาและปรับปรุง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF)
ที่ ระดับ ปี
หลักสูตร
หลักสูตร ปี
เปิดสอน
สาขาวิชา

สภาวิชา
การเห็นชอบ

สภาสถาบัน
อนุมัติ

สกอ.
รับทราบ

ก.ค.ศ รับรอง
คุณวุฒิ

ก.พ.รับรอง
ปริญญา

คณะครุศาสตร์  
1 ปริญญาเอก 2548 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
2 ปริญญาเอก 2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   การบริหารการศึกษา 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   การบริหารการศึกษา 23 มี.ค. 55 30 มี.ค. 55
3 ปริญญาเอก 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   หลักสูตรและการสอน 8 พ.ค. 62 17 พ.ค. 62
2556 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   หลักสูตรและการสอน 9 ธ.ค. 56 9 ธ.ค. 56
2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   หลักสูตรและการสอน 9 ธ.ค. 56 19 ธ.ค. 56
4 ปริญญาโท 2548 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   การส่งเสริมสุขภาพ รอการตรวจสอบ 15 ต.ค. 47
5 ปริญญาโท 2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรและการสอน 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรและการสอน 11 พ.ย. 54 18 พ.ย. 54
2548 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรและการสอน รอการตรวจสอบ 15 ต.ค. 47
6 ปริญญาโท 2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 11 พ.ย. 54 18 พ.ย. 54
2548 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รอการตรวจสอบ 15 ต.ค 47
7 ปริญญาโท 2555 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 11 พ.ย. 54 18 พ.ย. 54
2550 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   จิตวิทยาการศึกษา รอการตรวจสอบ 10 ม.ค. 50
8 ปริญญาโท 2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   การบริหารการศึกษา 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   การบริหารการศึกษา 11 พ.ย. 54 18 พ.ย. 54
2548 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   การบริหารการศึกษา รอการตรวจสอบ 15 ต.ค. 47
9 ปริญญาโท 2555 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   การศึกษาพิเศษ 11 พ.ย.54 18 พ.ย. 54
2548 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   การศึกษาพิเศษ รอการตรวจสอบ 4 ก.ค. 51
10 ปริญญาโท 2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   วิจัยและประเมินผลการศึกษา 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   วิจัยและประเมินผลการศึกษา 11 พ.ย. 54 18 พ.ย. 54
11 ปริญญาโท 2562 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   ภาษาไทย 8 มี.ค 62 29 มี.ค. 62
12 ปริญญาโท 2560 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 10 ก.พ. 60 19 พ.ค. 60
13 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2548 ประกาศนียบัตรบัณฑิต   การศึกษา รอการพิจารณา 2 มี.ค. 50
14 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2562 ประกาศนียบัตรบัณฑิต   สาขาวิชาชีพครู 8 พ.ค. 62 17 พ.ค. 62
2557 ประกาศนียบัตรบัณฑิต   สาขาวิชาชีพครู 13 มิ.ย. 57 20 มิ.ย. 57
15 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2548 ประกาศนียบัตรบัณฑิต   การบริหารการศึกษา 15 มี.ค. 64 31 ก.ค. 52
16 ปริญญาตรี 2560 ครุศาสตรบัณฑิต  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา -คอมพิวเตอร์ศึกษา

10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา -คอมพิวเตอร์ศึกษา 23 มี.ค. 55 30 มี.ค. 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
17 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาปฐมวัย 8 มี.ค 62 29 มี.ค. 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาปฐมวัย 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาปฐมวัย 23 .มี.ค 55 30 มี.ค. 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาปฐมวัย 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
18 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาพิเศษ 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2558 ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย 10 ก.ค. 58 27 ก.ค. 58
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย 23 มี.ค 55 30 มี.ค. 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาพิเศษ 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
19 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   พลศึกษา 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   พลศึกษา 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   พลศึกษา 23 .มี.ค 55 30 มี.ค. 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   พลศึกษา 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
20 ปริญญาตรี 2560 ครุศาสตรบัณฑิต   ศิลปศึกษา 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   ศิลปศึกษา 23 .มี.ค 55 30 มี.ค. 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   ศิลปศึกษา 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
21 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   นาฎศิลป์ไทย 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   นาฎศิลป์ไทย 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   นาฎศิลป์ไทย 16 มี.ค 55 30 มี.ค 55
22 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   ดนตรีศึกษา 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   ดนตรี                       10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   ดนตรี 16 มี.ค 55 30 มี.ค 55
23 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย 23 มี.ค 55 30 มี.ค 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
24 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ 23 มี.ค 55 30 มี.ค 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
25 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   สังคมศึกษา 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   สังคมศึกษา 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   สังคมศึกษา 23 มี.ค 55 30 มี.ค 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   สังคมศึกษา 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
26 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์ 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์ 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์ 16 มี.ค 55 30 มี.ค 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์ 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
27 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   เคมี 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   เคมี 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   เคมี 16 มี.ค 55 30 มี.ค 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   เคมี 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
28 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยา 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยา 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยา 16 มี.ค 55 30 มี.ค 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยา 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
29 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ทั่วไป 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ทั่วไป 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ทั่วไป 16 มี.ค 55 30 มี.ค 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ทั่วไป 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
30 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์ 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์ 16 มี.ค 55 30 มี.ค 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์ 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
31 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ศึกษา 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ศึกษา 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ศึกษา 16 มี.ค 55 30 มี.ค 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ศึกษา รอการตรวจสอบ 26 ม.ค. 50
32 ปริญญาตรี 2560 ครุศาสตรบัณฑิต  

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว- 

ภาษาไทย

10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต  

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว- 

ภาษาไทย

16 มี.ค 55 30 มี.ค 55
33 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   พุทธศาสนาศึกษา 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   พุทธศาสนาศึกษา 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   พุทธศาสนาศึกษา 23 มี.ค 55 30 มี.ค. 55
34 ปริญญาตรี 2560 ครุศาสตรบัณฑิต   อุตสาหกรรมศึกษา 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   อุตสาหกรรมศึกษา 23 มี.ค 55 30 มี.ค. 55
35 ปริญญาตรี 2548 ครุศาสตรบัณฑิต   ศิลปกรรม 15 ก.พ. 49 24 ก.พ. 49
คณะมุนษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ปริญญาเอก 2563 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 13 มี.ค 63 20 มี.ค 63
2 ปริญญาเอก 2563 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต   บริหารธุรกิจ 14 ส.ค. 63 21 ส.ค. 63
3 ปริญญาโท 2555 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 6 ม.ค. 55 20 ม.ค. 55
2548 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา รอการตรวจสอบ 15 ต.ค. 47
4 ปริญญาโท 2560 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

การสอนภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาต่างประเทศ

5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

การสอนภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาต่างประเทศ

6 ม.ค. 55 20 ม.ค. 55
2548 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

การสอนภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาต่างประเทศ

รอการตรวจสอบ 3 พ.ย. 50
5 ปริญญาโท 2560

รัฐศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต

  รัฐประศาสนศาสตร์ 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555

รัฐศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต

  รัฐประศาสนศาสตร์ 6 ม.ค. 55  20 ม.ค. 55
6 ปริญญาตรี 2562 รัฐศาสตรบัณฑิต   รัฐศาสตร์ 15 พ.ย. 62 22 พ.ย. 62
7 ปริญญาตรี 2560 รัฐศาสนศาสตรบัณฑิต   รัฐประศาสนศาสตร์ 7 เม.ย. 60 19 พ.ค. 60
2555 รัฐศาสนศาสตรบัณฑิต   รัฐประศาสนศาสตร์ 4 พ.ค.  55 25 พ.ค. 55
2548 รัฐศาสนศาสตรบัณฑิต   รัฐประศาสนศาสตร์ 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
8 ปริญญาตรี 2548 รัฐศาสนศาสตรบัณฑิต   การปกครองท้องถิ่น "โครงการ  ความร่วมมือ" 20 ต.ค. 48 28 ต.ค. 48
9 ปริญญาตรี 2560 นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์ 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์ 23 ธ.ค. 54 20 ม.ค. 55
2548 นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์ 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
10 ปริญญาตรี 2560 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   ทัศนศิลป์ 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   ทัศนศิลป์ 23 ธ.ค. 54 20 ม.ค. 55
2548 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   ทัศนศิลป์ 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
11 ปริญญาตรี 2560 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   ออกแบบนิเทศศิลป์ 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   ออกแบบนิเทศศิลป์ 4 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55
2548 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   ออกแบบนิเทศศิลป์ 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
12 ปริญญาตรี 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย 7 เม.ย. 60 19 พ.ค. 60
2555 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย 23 ธ.ค. 54 20 ม.ค.55
2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย 29 พ.ย.  48 25 พ.ย. 48
13 ปริญญาตรี 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ 9 มิ.ย. 60 23 มิ.ย. 60
2555 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ 4 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55
2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
14 ปริญญาตรี 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 7 เม.ย. 60 19 พ.ค. 60
2555 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55
2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
15 ปริญญาตรี 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาญี่ปุ่น 7 เม.ย. 60 19 พ.ค. 60
2555 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาญี่ปุ่น 4 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55
2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาญี่ปุ่น 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
16 ปริญญาตรี 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาจีน 10 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60
2555 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาจีน 4 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55
2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาจีน 20 ต.ค. 48 16 มี.ค. 52
17 ปริญญาตรี 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สารสนเทศศาสตร์

และบรรณารักษศาสตร์

9 มิ.ย. 60 19 พ.ค. 60
2555 ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สารสนเทศศาสตร์

และบรรณารักษศาสตร์

23 ธ.ค. 54 20 ม.ค. 55
2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สารสนเทศศาสตร์

และบรรณารักษศาสตร์

29 พ.ย.  48 27 ม.ค. 49
18 ปริญญาตรี 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต   การพัฒนาสังคม 9 มิ.ย 60 23 มิ.ย. 60
2555 ศิลปศาสตรบัณฑิต   การพัฒนาสังคม 3 ก.พ. 55 30 มี.ค. 55
19 ปริญญาตรี 2564 ศิลปศาสตรบัณฑิต  

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สำหรับชาวต่างประเทศ

11 ก.ค. 59 15 ก.ค. 59
2559

ศิลปศาสตรบัณฑิต

 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สำหรับชาวต่างประเทศ

11 ก.ค. 59 15 ก.ค. 59
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 ปริญญาเอก 2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

เทคโนโลยีการจัดการ

สิ่งแวดล้อม

9 มิ.ย 60 23 มิ.ย. 60
2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

เทคโนโลยีการจัดการ

สิ่งแวดล้อม

28 ก.พ. 55 30 มี.ค. 55
2 ปริญญาโท 2548 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   การพัฒนาสุขภาพชุมขน รอการตรวจสอบ 15 ต.ค. 47
3 ปริญญาโท 2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รอการตรวจสอบ 15 ต.ค. 47
4 ปริญญาโท 2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   วิทยาศาสตรศึกษา 9 มิ.ย 60 23 มิ.ย. 60
2555 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   วิทยาศาสตรศึกษา 28 ก.พ. 55 30 มี.ค. 55
2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ศึกษา รอการตรวจสอบ 31 ก.ค. 50
5 ปริญญาโท 2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 9 มิ.ย 60 23 มิ.ย. 60
2555 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 11 พ.ย. 54 18 พ.ย. 54
2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 25 พ.ย. 48 18 ม.ค. 51
6 ปริญญาโท 2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   คณิตศาสตรศึกษา 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   คณิตศาสตร์ศึกษา 3 ก.พ. 55 30 มี.ค. 55
2551 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอน 31 มี.ค. 51 9 มิ.ย. 51
2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   คณิตศาสตร์ศึกษา 31 มี.ค. 51 9 มิ.ย. 51
7 ปริญญาโท 2555 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 พ.ย. 54 18 พ.ย. 54
2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รอการตรวจสอบ 9 ม.ค. 52
8 ปริญญาโท 2557 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   บรรพชีวินวิทยา 17 ต.ค. 57 19 ธ.ค. 57
9 ปริญญาโท 2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 7 เม.ย. 60 19 พ.ค. 60
10 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์ 12 ม.ค 60 24 ก.พ. 60
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์ 23 ธ.ค. 54 20 ม.ค. 55
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์ 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
11 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เคมี 12 ม.ค. 60 24 ก.พ. 60
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เคมี 23 ธ.ค.54 20 ม.ค. 55
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เคมี 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
12 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยา 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยา 23 ธ.ค. 54 20 ม.ค. 54
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยา 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48 30
13 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 7 เม.ย 60 19 พ.ค. 60
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 29 พ.ย. 48 27 ม.ค. 49
14 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต  

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

7 เม.ย. 60 19 พ.ค. 60
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต  

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

23 ธ.ค. 54 20 ม.ค. 55
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต  

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
15 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต  

วิทยาศาสตร์การกีฬา

และการออกกำลังกาย

23 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต  

วิทยาศาสตร์การกีฬา

และการออกกำลังกาย

23 ธ.ค. 54 20 ม.ค. 55
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต  

วิทยาศาสตร์การกีฬา

และการออกกำลังกาย

รอการตรวจสอบ 26 ม.ค. 50
16 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สถิติประยุกต์ 7 เม.ษ 60 19 พ.ค. 60
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สถิติประยุกต์ 23 ธ.ค. 54 20 ม.ค. 55
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สถิติประยุกต์ 20 ต.ค 48 25 พ.ย. 48
17 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ต.ค 60 21 ต.ค. 60
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์ 23 ธ.ค. 54 20 ม.ค. 55
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
18 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ต.ค 60 21 ต.ค. 60
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีสารสนเทศ 23 ธ.ค. 54 20 ม.ค. 55
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
19 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ภูมิสารสนเทศ 9 มิ.ย. 60 23 มิ.ย. 60 
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ภูมิสารสนเทศ 23 ธ.ค. 54 20 ม.ค. 55
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ภูมิสารสนเทศ 29 พ.ย. 48 27 ม.ค. 49
20 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 10 ต.ค 60 21 ต.ค. 60
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 8 มิ.ย. 55 17 ส.ค. 55
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 12 ม.ค 54 21 ม.ค. 54
21 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต   คหกรรมศาสตร์ 7 เม.ย. 60 19 พ.ค. 60
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   คหกรรมศาสตร์ 4 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต   คหกรรมศาสตร์ 29 พ.ย. 48 27 ม.ค. 49
22 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เกษตรศาสตร์ 9 มิ.ย. 60 23 มิ.ย. 60
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เกษตรศาสตร์ 4 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55
2548 วิทยาศสตรบัณฑิต   เกษตรศาสตร์ 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
23 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคนิคสัตวแพทย์ 9 มิ.ย. 60 23 มิ.ย. 60
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคนิคสัตวแพทย์ 4 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคนิคสัตวแพทย์ รอการตรวจสอบ 27 ต.ค. 50
24 ปริญญาตรี 2548 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   สาธารณสุขศาสตร์ รอการตรวจสอบ 9 ม.ค. 52
คณะวิทยาการจัดการ
1 ปริญญาเอก 2563 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต   บริหารธุรกิจ 14 ส.ค. 63 21 ส.ค. 63
2558 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต   บริหารธุรกิจ 20 ก.พ. 58 29 ต.ค. 58
2 ปริญญาโท 2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   บริหารธุรกิจ 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2554 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   บริหารธุรกิจ 11 พ.ย. 54 18 พ.ย. 54
2548 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   บริหารธุรกิจ  รอการตรวจสอบ  9 ม.ค. 52
3 ปริญญาโท 2557 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   การจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ 13 มี.ค. 57 20 มิ.ย 57
2555 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   การจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ 6 ม.ค. 55 20 ม.ค. 55
4 ปริญญาตรี 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการ 10 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60 3
2555 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการ 28 ก.พ. 55 30 มี.ค. 55
2548 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทั่วไป 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
5 ปริญญาตรี 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การเงินและการธนาคาร 10 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60
2555 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การเงินและการธนาคาร 28 ก.พ. 55 30 มี.ค. 55
2548 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การเงินและการธนาคาร 20 ต.ค 48 25 พ.ย. 48
6 ปริญญาตรี 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การตลาด 10 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60
2555 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การตลาด 28 ก.พ. 55 30 มี.ค.55
2548 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การตลาด 20 ต.ค 48 25 พ.ย. 48
7 ปริญญาตรี 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 10 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60
2555 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 28 ก.พ. 55 30 มี.ค. 55
2548 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ต.ค 48 25 พ.ย. 48
8 ปริญญาตรี 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60
2555 บริหารธุรกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 พ.ค 55 25 พ.ค. 55
2548 บริหารธุรกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 29 พ.ย. 48 27 ม.ค. 49
9 ปริญญาตรี 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต   การจัดการโรงแรม 10 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60
2555 ศิลปศาสตรบัณฑิต   การจัดการโรงแรม 4 พ.ค 55 25 พ.ค. 55
2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต   การจัดการโรงแรม 29 พ.ย. 48 27 ม.ค. 49
10 ปริญญาตรี 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต   อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 10 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60
2555 ศิลปศาสตรบัณฑิต   อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 4 พ.ค 55 25 พ.ค. 55
2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต   อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
11 ปริญญาตรี 2560 เศรษฐศาสตรบัณฑิต   เศรษฐศาสตร์ 10 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60
2555 เศรษฐศาสตรบัณฑิต   เศรษฐศาสตร์ 28 ก.พ. 55 30 มี.ค 55
2548 เศรษฐศาสตรบัณฑิต   เศรษฐศาสตร์ 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
12 ปริญญาตรี 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต   นิเทศศาสตร์ 10 ก.พ. 60 20 ก.พ. 60
2555 นิเทศศาสตรบัณฑิต   นิเทศศาสตร์ 23 มี.ค 55 30 มี.ค. 55
2548 นิเทศศาสตรบัณฑิต   นิเทศศาสตร์ 29 พ.ย. 48 27 ม.ค. 49 
13 ปริญญาตรี 2560 บัญชีบัณฑิต   บัญชี 10 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60
2555 บัญชีบัณฑิต   บัญชี 28 ก.พ. 55 30 มี.ค 55
2548 บัญชีบัณฑิต   บัญชี 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
14 ปริญญาตรี 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต  

การจัดการโลจิสติดส์และ

โซ่อุปทาน

10 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60
15 ปริญญาตรี 2562 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 15 พ.ย. 62 22 พ.ย. 62
16 ปริญญาตรี 2548 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 29 พ.ย. 48 27 ม.ค. 49
17 ปริญญาตรี 2548 บัญชีบัณฑิต   การบัญชี (ต่อเนื่อง) 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 ปริญญาตรี 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีก่อสร้าง (4 ปี) 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีก่อสร้าง (4 ปี) 4 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55
2548 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีก่อสร้าง (4 ปี) 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
2 ปริญญาตรี 2557 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) 25 ก.ค. 57 22 ส.ค. 57
3 ปริญญาตรี 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 พ.ค 55 25 พ.ค. 55
2548 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รอการตวจสอบ 26 ม.ค. 50
4 ปริญญาตรี 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
5 ปริญญาตรี 2562 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วิศวกรรมการก่อสร้าง 8 มี.ค 62 29 มี.ค 62
6 ปริญญาตรี 2562 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 8 มี.ค 62 29 มี.ค 62
7 ปริญญาตรี 2555 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   การจัดการอุตสาหกรรม (4ปี) 4 พ.ค. 58 22 พ.ค. 58
2548 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   การจัดการอุตสาหกรรม (4ปี) 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
8 ปริญญาตรี 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   การจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2556 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   การจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 9 ธ.ค. 56 19 ธ.ค. 56
9 ปริญญาตรี 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม (4ปี)

5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม (4ปี)

4 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55
2548 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม (4ปี)

20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
10 ปริญญาตรี 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม(ต่อเนื่อง)

5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม(ต่อเนื่อง)

23 มี.ค. 55 30 มี.ค. 55
11 ปริญญาตรี 2561 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   นวัตกรรมเซรามิกส์ 13 ก.ค. 61 26 ก.ค. 61
2556 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีเซรามิกส์ 9 ธ.ค. 56 19 ธ.ค. 56
12 ปริญญาตรี 2560 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   สถาปัตยกรรม (5ปี) 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   สถาปัตยกรรม (5ปี) 8 มิ.ย. 55 15 มิ.ย. 55
2548 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   สถาปัตยกรรม (5ปี) 13 ต.ค. 53 16 พ.ย. 53
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 ปริญญาเอก 2561 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาธารณสุขศาสตร์ 9 มิ.ย. 60 23 มิ.ย. 60
2 ปริญญาโท 2560 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   สาธารณสุขศาสตร์ 9 มิ.ย. 60 23 มิ.ย. 60
2555 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   การพัฒนาสุขภาพชุมชน 11 พ.ย. 54 20 ม.ค. 55
3 ปริญญาตรี 2555 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   สาธารณสุขชุมชน 4 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55
4 ปริญญาตรี 2560 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   สาธารณสุขชุมชน 9 มิ.ย. 60 23 มิ.ย. 60
2552 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 9 ม.ค. 52 7 เม.ย. 52
5 ปริญญาตรี 2561 วิทยาศาสตรบัณฑิต   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 13 ก.ค. 61 26 ก.ค. 61
2556 วิทยาศาสตรบัณฑิต   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 9 ธ.ค 56 19 ธ.ค. 56
6 ปริญญาตรี 2562 วิทยาศาสตรบัณฑิต   อนามัยสิ่งแวดล้อม 8 มี.ค 62 29 มี.ค. 62

 

 

 

 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
       - แนวทางการปรับหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ไฟล์ PDF   ไฟล์ WORD
       - หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับสมบูรณ์ ไฟล์ PDF   ไฟล์ WORD
       - หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับย่อ ไฟล์ PDF   ไฟล์ WORD

  ตัวอย่างแบบสอบถามการวิจัยประเมินหลักสูตร
      - สำหรับนักศึกษา 
      - สำหรับผู้บริหาร-ประธานหลักสูตร
      - สำหรับอาจารย์ผู้สอน
      - สำหรับผู้ประกอบการ (ตัวอย่างเดิม พ.ศ. 2555)

 ฐานข้อมูลรหัสหลักสูตร
      - รหัสหลักสูตรที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ปรับปรุง 3 พฤศจิกายน 2563)

 คู่มือและแนวปฏิบัติ
      - แนวทางการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
      - คู่มือการบริหารหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2552
      - คู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) พ.ศ. 2558(ฉบับใหม่)
      - คู่มือการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6) พ.ศ. 2558
      - แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ ในแบบแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล (Curriculum Vitae) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
        ไฟล์ PDF   ไฟล์ WORD

 แบบฟอร์มรายงาน มคอ.
      - Template มคอ.2 (ระดับปริญญาตรี) (ปรับปรุง 1 กุมภาพันธ์ 2564)
      - Template มคอ.2 (ระดับบัณฑิตศึกษา) (ปรับปรุง 1 กุมภาพันธ์ 2564)
      - Template มคอ.3
      - Template มคอ.4
      - Template มคอ.5
      - Template มคอ.6
      - Template มคอ.7 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) (ปรับปรุง 28 พฤษภาคม 2561)

 แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตร
      - ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)
      - แบบคำร้องขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย (WORD) (PDF)
      - แบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) (WORD)
               • ตัวอย่าง กรณีปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร (WORD) (PDF)
               • ตัวอย่าง กรณีปรับรายละเอียดรายวิชา (WORD) (PDF)
               • ตัวอย่าง กรณีปรับรายละเอียดหลักสูตร (WORD) (PDF)
      - แบบรายงานการปิดหลักสูตร
      - รายละเอียดรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.3) (เอกสารรวมฉบับสมบูรณ์)

 เอกสารเสนอหลักสูตรเข้าสภาวิชาการ/สภาสถาบัน
      - ระดับปริญญาตรี
               • แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02)
               • แบบสรุปหลักสูตรเสนอต่อสภาวิชาการ
      - ระดับบัณฑิตศึกษา
               • แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาโท (มคอ.04)
               • แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)
               • แบบสรุปเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ

♦ ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ

     - ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 19 หลักสูตร 

     - ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

         - ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 58 หลักสูตร
         - ปริญญาโททางการศึกษา(การบริหารการศึกษา) จำนวน 48 หลักสูตร

มติสภามหาวิทยาลัยและแบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย

ปีการศึกษา 2564

การประชุมครั้งที่

วันที่

รายละเอียด

6/2564 19 กรกฎาคม 2564   1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
  2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
7/2564 20 สิงหาคม 2564   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
8/2564 17  กันยายน 2564   1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
9/2564 15  ตุลาคม  2564   1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
  2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี)  (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  4. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
      (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2562) 


ปีการศึกษา 2563

การประชุมครั้งที่

วันที่

รายละเอียด

 6/2563

17 กรกฎาคม 2563

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฉบับปี พ.ศ. 2561)
  2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2562)

 7/2563

21 สิงหาคม 2563

  1. หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
  2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

8/2563

 18 กันยายน 2563

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 
  2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

9/2563 27 พฤศจิกายน 2563

  1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2560)  
  3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 
  4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 
  5. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2562) 

10/2563  18 ธันวาคม 2563   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (ฉบับปี พ.ศ. 2560)  
1/2564 22 มกราคม 2564   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 
2/2564 19 มีนาคม 2564   1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
  4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
  5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ฉบับปี  พ.ศ. 2560)
  9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  11. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
  12. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2561)
  13. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
3/2564 23 เมษายน 2564   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
4/2564 21 พฤษภาคม 2564   หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
5/2564 18 มิถุนายน 2564   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฉบับปี พ.ศ. 2561)

 

ปีการศึกษา 2562

การประชุมครั้งที่

วันที่

รายละเอียด

 5/2562

 17 พฤษภาคม 2562

  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
      (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

 6/2562

 21 มิถุนายน 2562

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

 7/2562

 19 กรกฎาคม 2562

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

 8/2562

 8 สิงหาคม 2562

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

 10/2562

 25 ตุลาคม 2562

  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
  2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  8. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

 11/2562

 22 พฤศจิกายน 2562

  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
  2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
  3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
  4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

 1/2563 17 มกราคม 2563   1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
 2/2563 23 กุมภาพันธ์ 2563   1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  2. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
  3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ+ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
  4. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  5. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  6. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  7. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
  9. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 3/2563  20 มีนาคม 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560)
4/2563 16 พฤษภาคม 2563   1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
  7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
5/2563 19 มิถุนายน 2563   1. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (ฉบับปี  พ.ศ. 2562)
  2. คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562)