สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

 

หลักสูตร สาขาวิชา 2562 2563 2564

อาชีพที่
เกี่ยวข้อง

ภาคปกติ ภาค กศ.ปช ภาคปกติ ภาค กศ.ปช. ภาคปกติ ภาค กศ.ปช.
คณะครุศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต (4ปี)                   คณิตศาสตร์    
ภาษาอังกฤษ    
การศึกษาปฐมวัย    
ภาษาไทย    
การศึกษาพิเศษ    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป    
ศิลปศึกษา    
สังคมศึกษา    
เคมี    
ฟิสิกส์    
ชีววิทยา    
คอมพิวเตอร์ศึกษา    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    
พลศึกษา    
ดนตรีศึกษา    
นาฎศิลไทย    
พุทธศาสนาศึกษา    
จิตวิทยาการปรึกษา 
และการแนะแนว                           
   

 

หลักสูตร สาขาวิชา 2562 2563 2564 อาชีพที่
เกี่ยวข้อง
ภาคปกติ ภาค กศ.ปช ภาคปกติ ภาค กศ.ปช. ภาคปกติ ภาค กศ.ปช.
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (4ปี) ภาษาไทย                                      
ภาษาอังกฤษ    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ    
ภาษาญี่ปุ่น    
ภาษาจีน    
สารสนเทศศาสตร์
และบรรณารักษศาสตร์
   
การพัฒนาสังคม    
นิติศาสตรบัณฑิต (4ปี) นิติศาสตร์    
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (4ปี) รัฐประศาสนศาสตร์    
รัฐศาสตรบัณฑิต (4ปี) รัฐศาสตร์         
ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (4ปี)          ทัศนศิลป    
ออกแบบนิเทศศิลป์                           

 

 

หลักสูตร สาขาวิชา 2562 2563 2564 อาชีพที่
เกี่ยวข้อง
ภาคปกติ ภาค กศ.ปช ภาคปกติ ภาค กศ.ปช. ภาคปกติ ภาค กศ.ปช.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4ปี)               เคมี    
ฟิสิกส์      
เกษตรศาสตร์    
คหกรรมศาสตร์    
วิทยาการคอมพิวเตอร์    
เทคโนโลยีสารสนเทศ    
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
   
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    
ภูมิสารสนเทศ    
วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกำลังกาย
   
ชีววิทยา    
เทคนิคสัตวแพทย์    
สถิติประยุกต์    
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ             

 

 

หลักสูตร สาขาวิชา 2562 2563 2564 อาชีพที่
เกี่ยวข้อง
ภาคปกติ ภาค กศ.ปช ภาคปกติ ภาค กศ.ปช. ภาคปกติ ภาค กศ.ปช.
คณะวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (4ปี)          การจัดการ                               
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
การตลาด    
การเงินและการธนาคาร    
การจัดการทรัพยากรมนุษย์            
การจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน
   
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่    
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(เทียบโอน)
การจัดการ    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
บัญชีบัณฑิต (4ปี) การบัญชี    
บัญชีบัณฑิต(เทียบโอน) การบัญชี    
นิเทศศาสตรบัณฑิต (4ปี) กลุ่มวิชาเอกการสื่อสารมวลชน    
กลุ่มวิชาเอกการตลาดและสื่อใหม่    
ศิลปศาสตรบัณฑิต (4ปี) การจัดการโรงแรม    
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว    
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(เทียบโอน)
การจัดการโรงแรม    
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (4ปี) เศรษฐศาสตร์    

 

 

หลักสูตร สาขาวิชา 2562 2563 2564 อาชีพที่
เกี่ยวข้อง
ภาคปกติ ภาค กศ.ปช ภาคปกติ ภาค กศ.ปช. ภาคปกติ ภาค กศ.ปช.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต (4ปี)                             
วิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง          
วิศวกรรมไฟฟ้า      
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4ปี) วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม            
วิศวกรรมก่อสร้าง    
วิศวะกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม    
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (4ปี) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    
นวัตกรรมเซรามิกส์    
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5ปี) สถาปัตยกรรม    
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(ต่อเนื่อง 2 ปี)
การจัดการอุตสาหกรรม    
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม
   

 

 

หลักสูตร สาขาวิชา 2562 2563 2564 อาชีพที่
เกี่ยวข้อง
ภาคปกติ ภาค กศ.ปช ภาคปกติ ภาค กศ.ปช. ภาคปกติ ภาค กศ.ปช.
คณะสาธาณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตบัณฑิต (4ปี)  สาธารณสุขชุมชน                          
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4ปี)           อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     
อนามัยสิ่งแวดล้อม    

 

 

วันที่เผยแพร่ 25 สิงหาคม 2563
โดย Jok3z

อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเว็บไซด์ ขออภัยในความไม่สะดวก

► คณะครุศาสตร์
► คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
► คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
► คณะวิทยาการจัดการ
► คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
► คณะสาธารณสุขศาสตร์

ข้อมูลหลักสูตรพัฒนาและปรับปรุง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF)
ที่ ระดับ ปีหลักสูตร หลักสูตร ปีที่หลักสูตรเปิดสอน สาขาวิชา

สภาวิชาการเห็นชอบ

สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ

สกอ.
รับทราบ

ก.ค.ศ
รับรองคุณวุฒิ

ก.พ.
รับรองปริญญา

คณะครุศาสตร์  
  ปริญญาเอก 2548 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 24 ม.ค. 49 9 มิ.ย. 51
1 ปริญญาเอก 2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   การบริหารการศึกษา 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   การบริหารการศึกษา 23 มี.ค. 55 30 มี.ค. 55
2 ปริญญาเอก 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   หลักสูตรและการสอน 8 พ.ค. 62 17 พ.ค. 62
2556 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   หลักสูตรและการสอน 9 ธ.ค. 56 9 ธ.ค. 56
2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   หลักสูตรและการสอน 9 ธ.ค. 56 19 ธ.ค. 56
  ปริญญาโท 2548 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   การส่งเสริมสุขภาพ 15 ต.ค. 47 9 ก.ค. 50
3 ปริญญาโท 2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรและการสอน 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรและการสอน 11 พ.ย. 54 18 พ.ย. 54
2548 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรและการสอน   17 ต.ค. 47
4 ปริญญาโท 2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 11 พ.ย. 54 18 พ.ย. 54
2548 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 15 ต.ค 47 28 ส.ค. 51
5 ปริญญาโท 2555 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 11 พ.ย. 54 18 พ.ย. 54
6 ปริญญาโท 2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   การบริหารการศึกษา 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   การบริหารการศึกษา 11 พ.ย. 54 18 พ.ย. 54
2548 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   การบริหารการศึกษา    
7 ปริญญาโท 2555 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   การศึกษาพิเศษ 11 พ.ย.54 18 พ.ย. 54
2548 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   การศึกษาพิเศษ   4 ก.ค. 51
8 ปริญญาโท 2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   วิจัยและประเมินผลการศึกษา 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   วิจัยและประเมินผลการศึกษา 11 พ.ย. 54 18 พ.ย. 54
9 ปริญญาโท 2562 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   ภาษาไทย 8 มี.ค 62 29 มี.ค. 62
10 ปริญญาโท 2560 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 10 ก.พ. 60 19 พ.ค. 60
  ป.บัณฑิต 2548 ป.บัณฑิต   การศึกษา 2 มี.ค. 50 14 ม.ค. 51
11 ป.บัณฑิต 2562 ป.บัณฑิต   สาขาวิชาชีพครู 8 พ.ค. 62 17 พ.ค. 62
2557 ป.บัณฑิต   สาขาวิชาชีพครู 13 มิ.ย. 57 20 มิ.ย. 57
  ป.บัณฑิต 2548 ป.บัณฑิต   การบริหารการศึกษา 31 ก.ค. 52 12 พ.ย. 52
12 ปริญญาตรี 2560 ครุศาสตรบัณฑิต  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา -คอมพิวเตอร์ศึกษา

10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา -คอมพิวเตอร์ศึกษา 23 มี.ค. 55 30 มี.ค. 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
13 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาประฐมวัย 8 มี.ค 62 29 มี.ค. 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาประฐมวัย 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาประฐมวัย 23 .มี.ค 55 30 มี.ค. 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาประฐมวัย 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
14 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาพิเศษ 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2558 ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย 10 ก.ค. 58 27 ก.ค. 58
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย 23 มี.ค 55 30 มี.ค. 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาพิเศษ 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
15 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   พลศึกษา 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   พลศึกษา 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   พลศึกษา 23 .มี.ค 55 30 มี.ค. 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   พลศึกษา 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
16 ปริญญาตรี 2560 ครุศาสตรบัณฑิต   ศิลปศึกษา 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   ศิลปศึกษา 23 .มี.ค 55 30 มี.ค. 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   ศิลปศึกษา 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
17 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   นาฎศิลป์ไทย 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   นาฎศิลป์ไทย 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   นาฎศิลป์ไทย 16 มี.ค 55 30 มี.ค 55
18 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   ดนตรีศึกษา 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   ดนตรี 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   ดนตรี 16 มี.ค 55 30 มี.ค 55
19 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย 23 มี.ค 55 30 มี.ค 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
20 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ 23 มี.ค 55 30 มี.ค 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
21 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   สังคมศึกษา 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   สังคมศึกษา 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   สังคมศึกษา 23 มี.ค 55 30 มี.ค 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   สังคมศึกษา 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
22 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์ 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์ 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์ 16 มี.ค 55 30 มี.ค 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์ 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
23 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   เคมี 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   เคมี 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   เคมี 16 มี.ค 55 30 มี.ค 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   เคมี 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
24 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยา 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยา 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยา 16 มี.ค 55 30 มี.ค 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยา 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
25 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ทั่วไป 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ทั่วไป 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ทั่วไป 16 มี.ค 55 30 มี.ค 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ทั่วไป 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
26 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์ 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์ 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์ 16 มี.ค 55 30 มี.ค 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์ 11 ม.ค. 49 27 ม.ค. 49
27 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ศึกษา 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ศึกษา 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ศึกษา 16 มี.ค 55 30 มี.ค 55
2548 ครุศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ศึกษา 26 ม.ค. 50 11 เม.ย. 50
28 ปริญญาตรี 2560 ครุศาสตรบัณฑิต  

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว- 

ภาษาไทย

10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต  

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว- 

ภาษาไทย

16 มี.ค 55 30 มี.ค 55
29 ปริญญาตรี 2562 ครุศาสตรบัณฑิต   พุทธศาสนาศึกษา 8 มี.ค. 62 29 มี.ค 62
2560 ครุศาสตรบัณฑิต   พุทธศาสนาศึกษา 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   พุทธศาสนาศึกษา 23 มี.ค 55 30 มี.ค. 55
30 ปริญญาตรี 2560 ครุศาสตรบัณฑิต   อุตสาหกรรมศึกษา 10 มี.ค. 60 17 มี.ค. 60
2555 ครุศาสตรบัณฑิต   อุตสาหกรรมศึกษา 23 มี.ค 55 30 มี.ค. 55
  ปริญญาตรี 2548 ครุศาสตรบัณฑิต   ศิลปกรรม 24 ก.พ. 49 12 พ.ย. 52
คณะมุนษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ปริญญาเอก 2563 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 13 มี.ค 63 20 มี.ค 63
2 ปริญญาเอก 2563 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต   บริหารธุรกิจ 14 ส.ค. 63 21 ส.ค. 63
3 ปริญญาโท 2555 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สังคมศาสตร์เพิ่อการพัฒนา 6 ม.ค. 55 20 ม.ค. 55
2548 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สังคมศาสตร์เพิ่อการพัฒนา 15 ต.ค. 47 9 ก.ค. 50
4 ปริญญาโท 2560 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

การสอนภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาต่างประเทศ

5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

การสอนภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาต่างประเทศ

6 ม.ค. 55 20 ม.ค. 55
2548 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

การสอนภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาต่างประเทศ

3 พ.ย. 50 5 ก.ย. 51
5 ปริญญาโท 2560

รัฐศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต

  รัฐประศาสนศาสตร์ 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555

รัฐศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต

  รัฐประศาสนศาสตร์ 6 ม.ค. 55  20 ม.ค. 55
5 ปริญญาตรี 2562 รัฐศาสตรบัณฑิต   รัฐศาสตร์ 15 พ.ย. 62 22 พ.ย. 62
6 ปริญญาตรี 2560 รัฐศาสนศาสตรบัณฑิต   รัฐประศาสนศาสตร์ 7 เม.ย. 60 19 พ.ค. 60
2555 รัฐศาสนศาสตรบัณฑิต   รัฐประศาสนศาสตร์ 4 พ.ค.  55 25 พ.ค. 55
2548 รัฐศาสนศาสตรบัณฑิต   รัฐประศาสนศาสตร์ 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
      รัฐศาสนศาสตรบัณฑิต   การปกครองท้องถิ่น "โครงการคววามร่วมมือ" 28 ต.ค. 48 1 มี.ค. 50
7 ปริญญาตรี 2555 นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์ 23 ธ.ค. 54 20 ม.ค. 55
2548 นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์ 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
8 ปริญญาตรี 2560 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   ทัศนศิลป์ 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   ทัศนศิลป์ 23 ธ.ค. 54 20 ม.ค. 55
2548 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   ทัศนศิลป์ 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
9 ปริญญาตรี 2560 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   ออกแบบนิเทศศิลป์ 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   ออกแบบนิเทศศิลป์ 4 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55
2548 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   ออกแบบนิเทศศิลป์ 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
10 ปริญญาตรี 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย 7 เม.ย. 60 19 พ.ค. 60
2555 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย 23 ธ.ค. 54 20 ม.ค.55
2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย 29 พ.ย.  48 25 พ.ย. 48
11 ปริญญาตรี 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ 9 มิ.ย. 60 23 มิ.ย. 60
2555 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ 4 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55
2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
12 ปริญญาตรี 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 7 เม.ย. 60 19 พ.ค. 60
2555 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55
2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
13 ปริญญาตรี 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาญี่ปุ่น 7 เม.ย. 60 19 พ.ค. 60
2555 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาญี่ปุ่น 4 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55
2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาญี่ปุ่น 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
14 ปริญญาตรี 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาจีน 7 เม.ย. 60 19 พ.ค. 60
2555 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาจีน 4 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55
2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาจีน 20 ต.ค. 48 16 มี.ค. 52
15 ปริญญาตรี 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สารสนเทศศาสตร์

และบรรณารักษศาสตร์

9 มิ.ย. 60 19 พ.ค. 60
2555 ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สารสนเทศศาสตร์

และบรรณารักษศาสตร์

23 ธ.ค. 54 20 ม.ค. 55
2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สารสนเทศศาสตร์

และบรรณารักษศาสตร์

29 พ.ย.  48 27 ม.ค. 49
16 ปริญญาตรี 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต   การพัฒนาสังคม 9 มิ.ย 60 23 มิ.ย. 60
2555 ศิลปศาสตรบัณฑิต   การพัฒนาสังคม 3 ก.พ. 55 30 มี.ค. 55
17 ปริญญาตรี 2559 ศิลปศาสตรบัณฑิต  

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สำหรับชาวต่างประเทศ

11 ก.ค. 59 15 ก.ค. 59
2555

ศิลปศาสตรบัณฑิต

 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สำหรับชาวต่างประเทศ

11 ก.ค. 59 15 ก.ค. 59
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 ปริญญาเอก 2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

เทคโนโลยีการจัดการ

สิ่งแวดล้อม

9 มิ.ย 60 23 มิ.ย. 60
2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

เทคโนโลยีการจัดการ

สิ่งแวดล้อม

28 ก.พ. 55 30 มี.ค. 55
  ปริญญาโท 2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   การพัฒนาสุขภาพชุมขน 15 ต.ค. 47 9 ก.ค. 50
  ปริญญาโท 2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 15 ต.ค. 47 9 ก.ค. 47
2 ปริญญาโท 2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ศึกษา 9 มิ.ย 60 23 มิ.ย. 60
2555 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ศึกษา 28 ก.พ. 55 30 มี.ค. 55
2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ศึกษา 31 ก.ค. 50 30 ต.ค. 52
3 ปริญญาโท 2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 9 มิ.ย 60 23 มิ.ย. 60
2555 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 11 พ.ย. 54 18 พ.ย. 54
2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 25 พ.ย. 48 18 ม.ค. 51
4 ปริญญาโท 2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   คณิตศาสตร์ศึกษา 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   คณิตศาสตร์ศึกษา 3 ก.พ. 55 30 มี.ค. 55
2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   คณิตศาสตร์ศึกษา 31 มี.ค. 51 9 มิ.ย. 51
5 ปริญญาโท 2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 ก.ค. 60 18 ส.ค. 60
2555 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 พ.ย. 54 18 พ.ย. 54
2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 ม.ค. 52 23 เม.ย 52
2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 ม.ค. 52 23 เม.ย. 52
6 ปริญญาโท 2555 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   บรรพชีวินวิทยา 17 ต.ค. 57 19 ธ.ค. 57
7 ปริญญาโท 2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 7 เม.ย. 60 19 พ.ค. 60
8 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์ 12 ม.ค 60 24 ก.พ. 60
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์ 23 ธ.ค. 54 20 ม.ค. 57
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์ 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
9 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เคมี 12 ม.ค. 60 24 ก.พ. 60
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เคมี 23 ธ.ค.54 20 ม.ค. 57
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เคมี 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
10 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยา 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยา 23 ธ.ค. 54 20 ม.ค. 57
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยา 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
11 ปริญญาตรี   วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 7 เม.ย 60 19 พ.ค. 60
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 29 พ.ย. 48 27 ม.ค. 49
12 ปริญญาตรี 2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต  

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

23 ธ.ค. 54 20 ม.ค. 55
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต  

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

25 พ.ย. 48 23 เม.ย. 48
13 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต  

วิทยาศาสตร์การกีฬา

และการออกกำลังกาย

   
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต  

วิทยาศาสตร์การกีฬา

และการออกกำลังกาย

23 ธ.ค. 54 20 ม.ค. 55
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต  

วิทยาศาสตร์การกีฬา

และการออกกำลังกาย

26 ม.ค. 50 9 ก.ค. 50
14 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สถิติประยุกต์ 7 เม.ษ 60 19 พ.ค. 60
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สถิติประยุกต์ 23 ธ.ค. 54 20 ม.ค. 55
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สถิติประยุกต์ 20 ต.ค 48 25 พ.ย. 48
15 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ต.ค 60 21 ต.ค. 60
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์ 23 ธ.ค. 54 20 ม.ค. 55
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
16 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ต.ค 60 21 ต.ค. 60
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีสารสนเทศ 23 ธ.ค. 54 20 ม.ค. 55
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
17 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ภูมิสารสนเทศ 9 มิ.ย. 60 23 มิ.ย. 60 
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ภูมิสารสนเทศ 23 ธ.ค. 54 20 ม.ค. 55
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ภูมิสารสนเทศ 29 พ.ย. 48 27 ม.ค. 49
18 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 10 ต.ค 60 21 ต.ค. 60
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 8 มิ.ย. 55 17 ส.ค. 55
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 12 ม.ค 54 21 ม.ค. 54
19 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต   คหกรรมศาสตร์ 7 เม.ย. 60 19 พ.ค. 60
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   คหกรรมศาสตร์ 4 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต   คหกรรมศาสตร์ 29 พ.ย. 48 27 ม.ค. 49
20 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เกษตรศาสตร์ 9 มิ.ย. 60 23 มิ.ย. 60
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เกษตรศาสตร์ 4 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55
2548 วิทยาศสตรบัณฑิต   เกษตรศาสตร์ 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
21 ปริญญาตรี 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคนิคสัตวแพทย์ 9 มิ.ย. 60 23 มิ.ย. 60
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคนิคสัตวแพทย์ 4 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคนิคสัตวแพทย์ 27 ต.ค. 50 14 ม.ค. 51
  ปริญญาตรี 2548 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   สาธารณสุขศาสตร์ 9 ม.ค. 52 7 เม.ย 52
คณะวิทยาการจัดการ
1 ปริญญาเอก 2558 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต   บริหารธุรกิจ 20 ก.พ. 58 29 ต.ค. 58
2555 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต   บริหารธุรกิจ 9 ม.ค. 58 20 ก.พ. 58
2 ปริญญาโท 2555 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   บริหารธุรกิจ 11 พ.ย. 54 18 พ.ย. 54
2548 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   บริหารธุรกิจ 9 ม.ค. 52 10 มี.ค. 52
3 ปริญญาโท 2557 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   การจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ 13 มี.ค. 57 20 มิ.ย 57
2555 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   การจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ 6 ม.ค. 55 20 ม.ค. 55
4 ปริญญาตรี 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการ 10 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60
2555 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการ 28 ก.พ. 55 30 มี.ค. 55
5 ปริญญาตรี 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การเงินและการธนาคาร 10 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60
2555 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การเงินและการธนาคาร 28 ก.พ. 55 30 มี.ค. 55
2548 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การเงินและการธนาคาร 20 ต.ค 48 25 พ.ย. 48
6 ปริญญาตรี 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การตลาด 10 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60
2555 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การตลาด 28 ก.พ. 55 30 มี.ค.55
2548 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การตลาด 20 ต.ค 48 25 พ.ย. 48
7 ปริญญาตรี 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 10 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60
2555 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 28 ก.พ. 55 30 มี.ค. 55
2548 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ต.ค 48 25 พ.ย. 48
8 ปริญญาตรี 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60
2555 บริหารธุรกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 พ.ค 55 25 พ.ค. 55
2548 บริหารธุรกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 ม.ค. 49 24 พ.ค. 50
9 ปริญญาตรี 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต   การจัดการโรงแรม 10 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60
2555 ศิลปศาสตรบัณฑิต   การจัดการโรงแรม 4 พ.ค 55 25 พ.ค. 55
2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต   การจัดการโรงแรม 27 ม.ค 49 24 พ.ค. 50
10 ปริญญาตรี 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต   อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 10 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60
2555 ศิลปศาสตรบัณฑิต   อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 4 พ.ค 55 25 พ.ค. 55
2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต   อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 25 พ.ย. 48 24 พ.ค. 50
11 ปริญญาตรี 2555 เศรษฐศาสตรบัณฑิต   เศรษฐศาสตร์ 28 ก.พ. 55 30 มี.ค 55
2548 เศรษฐศาสตรบัณฑิต   เศรษฐศาสตร์ 25 พ.ย. 48 23 เม.ย. 50
12 ปริญญาตรี 2555 นิเทศศาสตรบัณฑิต   นิเทศศาสตร์ 23 มี.ค 55 30 มี.ค. 55
2548 นิเทศศาสตรบัณฑิต   นิเทศศาสตร์ 27 ม.ค. 49 9 ก.ค. 50 
13 ปริญญาตรี 2560 บัญชีบัณฑิต   การบัญชี    
2555 บัญชีบัณฑิต   การบัญชี 28 ก.พ. 55 30 มี.ค 55
2548 บัญชีบัณฑิต   การบัญชี 25 พ.ย. 48 23 เม.ย. 50
14 ปริญญาตรี 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต  

การจัดการโลจิสติดส์และ

โซ่อุปทาน

10 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60
15 ปริญญาตรี 2562 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 15 พ.ย. 62 22 พ.ย. 62
16 ปริญญาตรี 2548 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 27 ม.ค. 49 7 มิ.ย. 50
17 ปริญญาตรี 2548 บัญชีบัณฑิต   การบัญชี (ต่อเนื่อง) 25 พ.ย. 48 24 พ.ค. 50
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 ปริญญาตรี 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีก่อสร้าง (4 ปี) 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีก่อสร้าง (4 ปี) 4 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55
2548 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีก่อสร้าง (4 ปี) 20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
2 ปริญญาตรี 2555 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) 25 ก.ค. 57 22 ส.ค. 57
3 ปริญญาตรี 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 พ.ค 55 25 พ.ค. 55
2548 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 26 ม.ค. 50 24 พ.ค. 50
4 ปริญญาตรี 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
5 ปริญญาตรี 2562 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วิศวกรรมการก่อสร้าง 8 มี.ค 62 29 มี.ค 62
6 ปริญญาตรี 2562 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 8 มี.ค 62 29 มี.ค 62
7 ปริญญาตรี 2555 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   การจัดการอุตสาหกรรม (4ปี) 4 พ.ค. 58 22 พ.ค. 58
2548 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   การจัดการอุตสาหกรรม (4ปี) 25 พ.ย. 48 24 พ.ค. 50
8 ปริญญาตรี 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   การจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   การจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 9 ธ.ค. 56 19 ธ.ค. 56
9 ปริญญาตรี 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม (4ปี)

5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม (4ปี)

4 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55
2548 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม (4ปี)

20 ต.ค. 48 25 พ.ย. 48
10 ปริญญาตรี 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม(ต่อเนื่อง)

5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม(ต่อเนื่อง)

23 มี.ค. 55 30 มี.ค. 55
11 ปริญญาตรี 2561 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   นวัตกรรมเซรามิกส์ 13 ก.ค. 61 26 ก.ค. 61
2555 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีเซรามิกส์ 9 ธ.ค. 56 19 ธ.ค. 56
12 ปริญญาตรี 2560 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   สถาปัตยกรรม (5ปี) 5 พ.ค. 60 19 พ.ค. 60
2555 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   สถาปัตยกรรม (5ปี) 8 มิ.ย. 55 15 มิ.ย. 55
2548 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   สถาปัตยกรรม (5ปี) 13 ต.ค. 53 16 พ.ย. 53
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 ปริญญาโท 2555 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   การพัฒนาสุขภาพชุมชน 11 พ.ย. 54 20 ม.ค. 55
2 ปริญญาตรี 2555 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   สาธารณสุขชุมชน 4 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55
3 ปริญญาตรี 2560 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 9 มิ.ย. 60 23 มิ.ย. 60
2552 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 9 ม.ค. 52 7 เม.ย. 52
4 ปริญญาตรี 2561 วิทยาศาสตรบัณฑิต   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 13 ก.ค. 61 26 ก.ค. 61
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 9 ธ.ค 56 19 ธ.ค. 56
5 ปริญญาตรี 2562 วิทยาศาสตรบัณฑิต   อนามัยสิ่งแวดล้อม 8 มี.ค 62 29 มี.ค. 62

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 28 สิงหาคม 2563
โดย Jok3z

 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
      - ข้อมูลเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563
 

วันที่เผยแพร่ 08 ตุลาคม 2563
โดย admin2