สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

หลักสูตร/แผนการเรียน

 

**ท่านสามารถเลือกอ่านข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยได้ โดยเลือกที่ชื่อของสาขาวิชา**

หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
          
หลักสูตร   สาขาวิชา ภาคปกติ ภาค กศ.ปช.
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. (หลักสูตร 4 ปี)   1. คณิตศาสตร์ / -
    2. ภาษาอังกฤษ / -
    3. การศึกษาปฐมวัย / -
    4. ภาษาไทย / -
    5. การศึกษาพิเศษ / -
    6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป / -
    7. ศิลปศึกษา / -
    8. สังคมศึกษา / -
    9. เคมี / -
    10. ฟิสิกส์ / -
    11. ชีววิทยา / -
    12. คอมพิวเตอร์ศึกษา / -
    13. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / -
    14. พลศึกษา / -
    15. ดนตรีศึกษา / -
    16. นาฏศิลป์ไทย / -
    17. พุทธศาสนศึกษา / -
    18. จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว / -
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. (หลักสูตร 4 ปี)   1. เคมี / -
    2. ฟิสิกส์ / -
    3. เกษตรศาสตร์ / -
    4. คหกรรมศาสตร์ / /
    5. วิทยาการคอมพิวเตอร์ / /
    6. เทคโนโลยีสารสนเทศ  / /
    7. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / -
    8. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / -
    9. ภูมิสารสนเทศ / -
    10. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย / /
    11. ชีววิทยา / -
    12. เทคนิคการสัตวแพทย์ / -
    13. สถิติประยุกต์ / -
    14. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / -
    15. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย / -
    16. อนามัยสิ่งแวดล้อม / -
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ส.บ. (หลักสูตร 4 ปี)   1. สาธารณสุขชุมชน / -
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. (หลักสูตร 4 ปี)   1. ภาษาไทย / -
    2. ภาษาอังกฤษ / /
    3. ภาษาอังกฤษธุรกิจ / /
    4. ภาษาญี่ปุ่น / /
    5. ภาษาจีน / /
    6. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ / -
    7. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว / /
    8. การจัดการโรงแรม / /
    9. การพัฒนาสังคม / /
ศศ.บ. (เทียบโอน)   1. การจัดการโรงแรม / -
5. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
น.บ. (หลักสูตร 4 ปี)   1. นิติศาสตร์ / -
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.บ. (หลักสูตร 4 ปี)   1. รัฐประศาสนศาสตร์ / /
7. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ศป.บ. (หลักสูตร 4 ปี)   1. ออกแบบนิเทศศิลป์ / /
    2. ทัศนศิลป์ / -
8. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
อส.บ. (หลักสูตร 4 ปี)   1. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / -
    2. นวัตกรรมเซรามิกซ์ / /
 อส.บ. (ต่อเนื่อง 2 ปี)   1. การจัดการอุตสาหกรรม / /
    2 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม / /
9. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถ.บ. (หลักสูตร 5 ปี)   1. สถาปัตยกรรม / -
10. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ. (หลักสูตร 4 ปี)   1. นิเทศศาสตร์ / /
11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. (หลักสูตร 4 ปี)   1. การจัดการ / /
    2. การตลาด / /
    3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / /
    4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / /
    5. การเงินและการธนาคาร / /
    6. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน / /
    7. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ / /
บธ.บ. (เทียบโอน)   1. การจัดการ / /
    2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / /
12. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศ.บ. (หลักสูตร 4 ปี)   1. เศรษฐศาสตร์ / -
13. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บช.บ. (หลักสูตร 4 ปี)   1. การบัญชี / /
บช.บ. (เทียบโอน)   1. การบัญชี - /
14.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. (หลักสูตร 4 ปี)   1. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม / /
    2. วิศวกรรมการก่อสร้าง / -
    3. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม / /
15.หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
ค.อ.บ. (หลักสูตร 4 ปี)   1. อุตสาหกรรมศิลป์ / -
16.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
ร.บ. (หลักสูตร 4 ปี)   1. รัฐศาสตร์ / /

 

วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
โดย admin2

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


  หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2555 - 2559
  (เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552)
  เลือกดูข้อมูลแยกตามคณะ

  **สำหรับบัณฑิตที่เข้าศึกษา พ.ศ. 2555 - 2559**

                       ►คณะครุศาสตร์

                       ►คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                       ►คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


                       ►คณะวิทยาการจัดการ

                       ►คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                       ►คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

  หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2548 - 2554

**สำหรับบัณฑิตที่เข้าศึกษา พ.ศ. 2549 - 2554**

หลักสูตรกลางสภาสถาบันราชภัฏ

สำหรับบัณฑิตที่ใช้หลักสูตรกลางสภาสถาบันราชภัฏ
**สำหรับบัณฑิตที่เข้าศึกษา ก่อน พ.ศ. 2549**

เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
และวิทยาลัยครูนครราชสีมา ตามใบรายงานผลการเรียน
(Transcript)

   
วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
โดย admin2

     ►  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
          ► เลือกเอกสารแบบไฟล์ Word
          ► เลือกเอกสารแบบไฟล์ PDF 

     ►  ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562  (ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 63)

     ►   รายชื่ออาจารย์ประจำ สังกัดคณะ (วันที่ 19 มิถุนายน 2561)

     ►  ปรับรูปแบบเอกสารรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ประเด็นตารางอาจารย์ประจำ

     ►  รหัสหลักสูตรจากฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  (ข้อมูล ณ วันที่ 30  มี.ค. 63)

    

  ♦ คู่มือการบริหารหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2552

  ♦ แนวทางการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

  ♦ คู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) พ.ศ. 2558 (ฉบับใหม่)

  ♦ คู่มือการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6) พ.ศ. 2558

  ♦ สรุปความก้าวหน้าการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  (ข้อมูลวันที่ 28/12/58)

 

 

  ♦ Template มคอ.2 (ระดับปริญญาตรี)   ( ไฟล์ Word (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559)

  ♦ Template มคอ.2 (ระดับบัณฑิตศึกษา)    ( ไฟล์ Word) (ข้อมูล ณ วันที่ 7  มกราคม  2560)

  ♦ Template มคอ.3

  ♦ Template มคอ.4

  ♦ Template มคอ.5

  ♦ Template มคอ.6

  ♦ Template มคอ.7 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) (ไฟล์ Word (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561) 

  ♦ แบบคำร้องขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 
   
     -  ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 

     -  แบบคำร้องขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
         ► เลือกเอกสารแบบไฟล์ Word
         ► เลือกเอกสารแบบไฟล์ PDF         

  ♦ แบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ไฟล์ Word)
         ►  ตัวอย่าง กรณีปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ไฟล์ Word) (enlightenedไฟล์ PDF.)
         ►  ตัวอย่าง กรณีปรับรายละเอียดรายวิชา ไฟล์ Word) (enlightenedไฟล์ PDF.)
         ►  ตัวอย่าง กรณีปรับรายละเอียดหลักสูตร ไฟล์ Word) (enlightenedไฟล์ PDF.)

  ♦ ตัวอย่างแบบรายงานการปิดหลักสูตร

  ♦ บันทึกผลการดำเนินการของหลักสูตร

  ♦ แบบฟอร์มประกอบการกรอกข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

  ♦ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)

  ♦ รายละเอียดรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.3)     Download ไฟล์เอกสาร PDF.

 

 

  ♦ เอกสารประกอบการเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย

     ระดับปริญญาตรี

          -   แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 

          -   แบบสรุปหลักสูตรเสนอต่อสภาวิชาการ 

     ระดับบัณฑิตศึกษา    

          
-  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาโท (มคอ.04)

          -  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)

          -  แบบสรุปเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ

 

 

  ♦ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

  ♦ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

  ♦ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

  ♦ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

 

 

  ♦ รายละเอียด มคอ. 1

     มคอ. 1 ระดับปริญญาตรี 

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561 

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร 6 ปี)

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ.2557

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2557

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ.2556

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.2554

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2554

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (5 ปี)

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ.2552

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552

     มคอ. 1 ระดับบัณฑิตศึกษา

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ.2556

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2555

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.2554

วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
โดย admin2

♦ ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ

     - ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 19 หลักสูตร 

     - ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

         - ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 58 หลักสูตร
         - ปริญญาโททางการศึกษา(การบริหารการศึกษา) จำนวน 48 หลักสูตร

วันที่เผยแพร่ 06 กุมภาพันธ์ 2562
โดย chirap

►แผนการเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 (พิมพ์ลงกระดาษ F14 เท่านั้น)

รายการ

แบบฟอร์ม

ภาคปกติ

แบบฟอร์ม

ภาค กศ.ปช.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(สำหรับคณะครุศาสตร์ดาวน์โหลดเพื่อนำไปกำหนดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
และกลุ่มวิชาชีพครู ก่อนส่งต่อให้หลักสูตรผลิตร่วม)

-

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

-

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

-

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

-

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

-

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

-

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

วันที่เผยแพร่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
โดย admin2

      ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช.

ตารางเรียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาค กศ.ปช.
ปีการศึกษา 2561 -   ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1 -

 

วันที่เผยแพร่ 02 กรกฎาคม 2562
โดย admin2