สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

แผนการเรียน

►แผนการเรียนสำหรับนักศึกษา [Click]

►สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่
    แบบฟอร์มแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (พิมพ์ลงกระดาษ F14 เท่านั้น)

รายการ

ภาคปกติ

ภาค กศ.ปช.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(สำหรับคณะครุศาสตร์ดาวน์โหลดเพื่อนำไปกำหนดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
และกลุ่มวิชาชีพครู ก่อนส่งต่อให้หลักสูตรผลิตร่วม)

-

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

-

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

-

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

-

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

-

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

-

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

-

ข้อมูลจำนวนหน่วยกิตนักศึกษา (SCH) และจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา