สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

แผนการเรียน

     ►  ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63)

     ►  รหัสหลักสูตรจากฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  (ข้อมูล ณ วันที่ 30  มี.ค. 63)

     ►  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

          ► เลือกเอกสารแบบไฟล์ Word
          ► เลือกเอกสารแบบไฟล์ PDF 

  ♦ คู่มือการบริหารหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2552

  ♦ แนวทางการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

  ♦ คู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) พ.ศ. 2558 (ฉบับใหม่)

  ♦ คู่มือการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6) พ.ศ. 2558

  ♦ สรุปความก้าวหน้าการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  (ข้อมูลวันที่ 28/12/58)

 

 

  ♦ Template มคอ.2 (ระดับปริญญาตรี)   ( ไฟล์ Word (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559)

  ♦ Template มคอ.2 (ระดับบัณฑิตศึกษา)    ( ไฟล์ Word) (ข้อมูล ณ วันที่ 7  มกราคม  2560)

  ♦ Template มคอ.3

  ♦ Template มคอ.4

  ♦ Template มคอ.5

  ♦ Template มคอ.6

  ♦ Template มคอ.7 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) (ไฟล์ Word (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561) 

  ♦ แบบคำร้องขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 
   
     -  ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 

     -  แบบคำร้องขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
         ► เลือกเอกสารแบบไฟล์ Word
         ► เลือกเอกสารแบบไฟล์ PDF         

  ♦ แบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ไฟล์ Word)
         ►  ตัวอย่าง กรณีปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ไฟล์ Word) (enlightenedไฟล์ PDF.)
         ►  ตัวอย่าง กรณีปรับรายละเอียดรายวิชา ไฟล์ Word) (enlightenedไฟล์ PDF.)
         ►  ตัวอย่าง กรณีปรับรายละเอียดหลักสูตร ไฟล์ Word) (enlightenedไฟล์ PDF.)

  ♦ ตัวอย่างแบบรายงานการปิดหลักสูตร

  ♦ บันทึกผลการดำเนินการของหลักสูตร

  ♦ แบบฟอร์มประกอบการกรอกข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

  ♦ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)

  ♦ รายละเอียดรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.3)     Download ไฟล์เอกสาร PDF.

 

 

  ♦ เอกสารประกอบการเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย

     ระดับปริญญาตรี

          -   แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 

          -   แบบสรุปหลักสูตรเสนอต่อสภาวิชาการ 

     ระดับบัณฑิตศึกษา    

          
-  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาโท (มคอ.04)

          -  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)

          -  แบบสรุปเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ

 

 

  ♦ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

  ♦ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

  ♦ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

  ♦ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

 

 

  ♦ รายละเอียด มคอ. 1

     มคอ. 1 ระดับปริญญาตรี 

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561 

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร 6 ปี)

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ.2557

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2557

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ.2556

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.2554

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2554

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (5 ปี)

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ.2552

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552

     มคอ. 1 ระดับบัณฑิตศึกษา

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ.2556

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2555

          -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.2554

วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2561
โดย admin2

♦ ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ

     - ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 19 หลักสูตร 

     - ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

         - ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 58 หลักสูตร
         - ปริญญาโททางการศึกษา(การบริหารการศึกษา) จำนวน 48 หลักสูตร

วันที่เผยแพร่ 06 กุมภาพันธ์ 2562
โดย chirap

►แผนการเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 (พิมพ์ลงกระดาษ F14 เท่านั้น)

รายการ

แบบฟอร์ม

ภาคปกติ

แบบฟอร์ม

ภาค กศ.ปช.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(สำหรับคณะครุศาสตร์ดาวน์โหลดเพื่อนำไปกำหนดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
และกลุ่มวิชาชีพครู ก่อนส่งต่อให้หลักสูตรผลิตร่วม)

-

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

-

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

-

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

-

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

-

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

-

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

วันที่เผยแพร่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
โดย admin2