สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา

► ประชุม กบ. ครั้ง 12/2564 (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

► ประชุม กบ. ครั้ง 11/2564 (วันที่ 26 ตุลาคม 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 10/2564 (วันที่ 28 กันยายน 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 9/2564 (วันที่ 24 สิงหาคม 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริระดับปริญญาตรีญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. (นัดพิเศษ) (วันที่ 3 สิงหาคม 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริระดับปริญญาตรีญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต


► ประชุม กบ. ครั้ง 7/2564 (วันที่ 6 กรกฏาคม 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 6/2564 (วันที่ 1 มิถุนายน 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 5/2564 (วันที่ 5 พฤษภาคม 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

 

► ประชุม กบ. (ประชุมเวียน) (วันที่ 19 เมษายน 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

 

► ประชุม กบ. (ประชุมเวียน) (วันที่ 16 มีนาคม 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 2/2564 (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 1/2564 (วันที่ 8 มกราคม 2564)

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 11/2563 (วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 10/2563 (วันที่ 6 ตุลาคม 2563)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

► ประชุม กบ. ครั้ง 9/2563 (วันที่ 1 กันยายน 2563)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

 
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก  

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 8/2563 (วันที่ 13 สิงหาคม 2563)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 6/2563 (วันที่ 2 มิถุนายน 2563)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต


► ประชุม กบ. ครั้ง 5/2563 (วันที่ 5 พฤษภาคม 2563)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 3/2563 (วันที่ 3 มีนาคม 2563)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 2/2563 (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

   
  ระดับปริญญาโท  

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 1/2563 (วันที่ 7 มกราคม 2563)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 12/2562 (วันที่ 4 ธันวาคม 2562)

วาระการประชุมกรรมการบริหาร

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2564 (วันที่ 3 ธันวาคม 2564)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2564 (วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2564 (วันที่ 3 กันยายน 2564)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2564 (วันที่ 6 สิงหาคม 2564)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2564 (วันที่ 9 กรกฏาคม 2564)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2564 (วันที่ 4  มิถุนายน 2564)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2564 (วันที่ 7  พฤษภาคม 2564)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ประชุมเวียน (วันที่ 21 เมษายน 2564)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 (วันที่ 17 มีนาคม 2564)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 19  มกราคม 2564)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2563 (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก  

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2563 (วันที่ 30 ตุลาคม 2563)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 (วันที่ 11 กันยายน 2563)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท  

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 (วันที่ 14 สิงหาคม 2563)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 (วันที่ 15 มิถุนายน 2563)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 (วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 13 มีนาคม 2563)

วาระการประชุมสภาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)

  วาระการประชุมสภาวิชาการ

   
  ระดับปริญญาโท  

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 10 มกราคม 2563)

    วาระการประชุมสภาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

 

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 (วันที่ 17 ธันวาคม 2564)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 (วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 (วันที่ 15 ตุลาคม 2564)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 (วันที่ 17 กันยายน 2564)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 (วันที่ 20 สิงหาคม 2564)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 (วันที่ 16 กรกฏาคม 2564)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

   
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 (วันที่ 18 มิถุนายน 2564)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
 

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 (วันที่ 21 พฤษภาคม 2564)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 (วันที่ 23 เมษายน 2564)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

     
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 19 มีนาคม 2564)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 22 มกราคม 2564)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต


ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 (วันที่ 18 กันยายน 2563)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

 
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
 

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 (วันที่ 21 สิงหาคม 2563)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 (วันที่ 19 มิถุนายน 2563)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 (วันที่ 15 พฤษภาคม 2563)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 20 มีนาคม 2563)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563)

 วาระสภามหาวิทยาลัย

   
  ระดับปริญญาโท  

 

► ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 17 มกราคม 2563)

    วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก