สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา

► ประชุม กบ. ครั้ง 3/2563 (วันที่ 3 มีนาคม 2563)

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

► ประชุม กบ. ครั้ง 2/2563 (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)

   
  ระดับปริญญาโท  

► ประชุม กบ. ครั้ง 1/2563 (วันที่ 7 มกราคม 2563)

 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

 

► ประชุม กบ. ครั้ง 12/2562 (วันที่ 4 ธันวาคม 2562)

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

 

วันที่เผยแพร่ 27 ธันวาคม 2562
โดย Jok3z

► ประชุม กบ. ครั้ง 2/2563 (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)

  วาระการประชุมสภาวิชาการ

   
  ระดับปริญญาโท  

 

► ประชุมสภาวิชาการ ครั้ง 1/2563 (วันที่ 10 มกราคม 2563)

    วาระการประชุมสภาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

 

 

วันที่เผยแพร่ 27 ธันวาคม 2562
โดย Jok3z

► ประชุม กบ. ครั้ง 2/2563 (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563)

 

   
  ระดับปริญญาโท  

► ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง 1/2563 (วันที่ 17 มกราคม 2563)

    วาระสภามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

 

วันที่เผยแพร่ 27 ธันวาคม 2562
โดย Jok3z