สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ภารกิจผู้อำนวยการ

ประจำเดือน มีนาคม 2564

 • 10 มี.ค. 2564 13.00 - 16.20 น. สอนชดเชย (ออนไลน์)
 • 11 มี.ค. 2564 13.00 - 16.20 น. สอนนักศึกษา ป.ตรี
 • 17 มี.ค. 2564 13.00 - 16.20 น. ประชุมสภาวิชาการ
 • 18 มี.ค. 2564 13.00 - 16.20 น. สอนนักศึกษา ป.ตรี
 • 19 มี.ค. 2564 13.00 - 16.20 น. ประชุมสภามหาวิทยาลัย
 • 22 มี.ค. 2564 13.00 - 16.20 น. สอนชดเชย 
 • 29 มี.ค. 2564 13.00 - 16.20 น. สอนชดเชย

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

 • 02 ก.พ. 2564 09.00 - 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 • 02 ก.พ. 2564 13.00 - 14.30 น. ประชุมรับสมัครนักศึกษาทุนจีนเข้าเรียนระดับโท-เอก
 • 02 ก.พ. 2564 14.30 - 16.20 น. ประชุมแจ้งแนวปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
 • 05 ก.พ. 2564 13.00 - 14.30 น. ประชุมการใช้ระบบ Lesspaper
 • 11 ก.พ. 2564 13.00 - 16.20 น. ประชุมสภาวิชาการ
 • 16 ก.พ. 2564 13.00 - 16.20 น. ประชุมคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
 • 17 ก.พ. 2564 10.00 - 12.00 น. ชี้แจงข้อบังคับ "คลังหน่วยกิต"
 • 17 ก.พ. 2564 13.00 - 15.00 น. สอบโครงงานนักศึกษา ป.ตรี
 • 18 ก.พ. 2564 09.00 - 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการกำกับแนวปฎิบัติตามกรอบ TQF
 • 18 ก.พ. 2564 13.00 - 16.20 น. สอนนักศึกษา ป.ตรี
 • 19 ก.พ. 2564 10.00 - 12.00 น. ร่วมงานผ้าป่าโรงเรียน สาธิต
 • 19 ก.พ. 2564 13.00 - 16.20 น. ประชุมสภามหาวิทยาลัย
 • 22 ก.พ. 2564 09.00 - 16.20 น. ดำเนินโครงการ "พลิกโฉมหลักสูตร"
 • 23 ก.พ. 2564 09.00 - 14.30 น. สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษา ป.โท
 • 24 ก.พ. 2564 09.00 - 12.00 น. ประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่า
 • 25 ก.พ. 2564 09.00 - 12.00 น. ประชุมพัฒนาระบบธุรกรรมการเงิน
 • 25 ก.พ. 2564 13.00 - 16.20 น. สอนนักศึกษา ป.ตรี

ประจำเดือน มกราคม 2564

 • 16 ม.ค. 2564 08.40 - 16.20 น. สอนภาค กศ.ปช. และ บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
 • 19 ม.ค. 2564 13.30 - 16.20 น. ประชุมสภาวิชาการ
 • 21 ม.ค. 2564 13.00 - 16.20 น. สอนภาค ปกติ
 • 22 ม.ค. 2564 13.30 - 16.20 น. ประชุมสภามหาวิทยาลัย
 • 23 ม.ค. 2564 07.00 - 08.00 น. รวมงานแต่ง จนท. สำนักวิทยบริการ
 • 23 ม.ค. 2564 08.40 - 16.20 น. สอนภาค กศ.ปช. และ บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
 • 26 ม.ค. 2564 13.00 - 14.00 น. ประชุมอัตราคงค้าง
 • 27 ม.ค. 2564 13.30 - 14.30 น. ประชุมคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
 • 28 ม.ค. 2564 13.00 - 16.20 น. สอนภาค ปกติ
 • 29 ม.ค. 2564 14.30 - 16.20 น. ประชุม NRRU Ranking
 • 30 ม.ค. 2564 08.40 - 16.20 น. สอนภาค กศ.ปช. และ บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
วันที่เผยแพร่ 12 พฤศจิกายน 2561
โดย admin2