สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ผลการดำเนินงานสำนัก

ปี 2564

   

รายงานประจำเดือน
มิถุนายน 2564

รายงานประจำเดือน
พฤษภาคม 2564

รายงานประจำเดือน
มกราคม 2564

 

ปี 2563

 
                                                    
 
 
ปี 2562
     
     
 
 
 
 
 
 
 
   
รายงานประจำเดือน
กันยายน 2561
   
   
รายงานประจำเดือน
สิงหาคม 2561
 
   
 
   
   
   
   
 
 
 
   
 
 
 
 
   
   
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
 

 

 

 
 
 

งบประมาณปี 2563