สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ผลการดำเนินงานสำนัก

 
                                                    
 
 
ปี 2562
     
     
 
 
 
 
 
 
 
   
รายงานประจำเดือน
กันยายน 2561
   
   
รายงานประจำเดือน
สิงหาคม 2561
 
   
 
   
   
   
   
 
 
 
   
 
 
 
 
   
   

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
 

 

 

 
 
 

งบประมาณปี 2563