สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ระบบบริการการศึกษา

► ระบบบริการสำหรับ บุคคลทั่วไป
     - ระบบรับสมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
     - ระบบตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา

► ระบบบริการสำหรับ นักศึกษา
     - ระบบบริการการศึกษา (ช่องทางที่ 1) 
     - ระบบบริการการศึกษา (ช่องทางที่ 2) 
     - ระบบคำร้องออนไลน์
     ระบบตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา
     ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
     ระบบปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา

► ระบบบริการสำหรับ บัณฑิต
    -
 ระบบยืนยันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
    - ระบบบริหารงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

► ระบบบริการสำหรับ อาจารย์ / เจ้าหน้าที่
    -
 ระบบบริการการศึกษา
    - ระบบบริการสถิติทางการศึกษา
    - ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
    - ระบบติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาในรายวิชา

► ระบบบริการสำหรับ หลักสูตร
    - ระบบสารสนเทศสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
    - ระบบบริหารงานตลาดหลักสูตร

► ระบบบริการสำหรับ สำนักงานฯ
    - ระบบบริหารสำนักงาน
    - ระบบติดตามแผนและงบประมาณ
    - ระบบบริหารงานตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา
    - ระบบสำรองไฟล์ข้อมูลสำนัก
    - ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (LessPaper)

วันที่เผยแพร่ 06 ธันวาคม 2561
โดย admin2