สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ระบบบริการการศึกษา

► ระบบบริการสำหรับ บุคคลทั่วไป
     - ระบบรับสมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
     - ระบบตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา

► ระบบบริการสำหรับ นักศึกษา
     - ระบบบริการการศึกษา
     - ระบบคำร้องออนไลน์
     ระบบตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา

► ระบบบริการสำหรับ บัณฑิต
    -
 ระบบยืนยันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
    - ระบบบริหารงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

► ระบบบริการสำหรับ อาจารย์ / เจ้าหน้าที่
    -
 ระบบบริการการศึกษา
    - ระบบบริการสถิติทางการศึกษา
    - ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

► ระบบบริการสำหรับ หลักสูตร
    - ระบบสารสนเทศสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
    - ระบบบริหารงานตลาดหลักสูตร

► ระบบบริการสำหรับ สำนักงานฯ
    - ระบบบริหารสำนักงาน
    - ระบบสำรองไฟล์ข้อมูลสำนัก

วันที่เผยแพร่ 06 ธันวาคม 2561
โดย admin2