สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

สถิติ/บริการสารสนเทศ

  สถิติผู้มารับบริการ
 

       - ประจำเดือน มกราคม 2564

----------------------------------------------------------------------------------------------

      - ประจำเดือน มกราคม 2563
      - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
      - ประจำเดือน มีนาคม 2563
      - ประจำเดือน เมษายน 2563 งดให้บริการ (ปิด Covid 19)
      - ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 งดให้บริการ (ปิด Covid 19)
      - ประจำเดือน มิถุนายน 2563 งดให้บริการ (ปิด Covid 19)
      - ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
      - ประจำเดือน สิงหาคม 2563
      - ประจำเดือน กันยายน 2563
      - ประจำเดือน ตุลาคม 2563
      - ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
      - ประจำเดือน ธันวาคม 2563
      - ภาพรวมประจำปี 2563

----------------------------------------------------------------------------------------------

      - ประจำเดือน กันยายน 2562
      - ประจำเดือน ตุลาคม 2562
      - ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
      - ประจำเดือน ธันวาคม2562
      - ภาพรวมประจำปี 2562


 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้การให้บริการ

      - รายงานการให้บริการและประเมิณความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ2561 (รายละเอียดข้อมูล)
      - รายงานการให้บริการและประเมิณความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ2562 (รายละเอียดข้อมูล)
      - รายงานการให้บริการและประเมิณความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ2563 (รายละเอียดข้อมูล)


   ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2563 (รายละเอียดข้อมูล) 
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2562 (รายละเอียดข้อมูล) 
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2561 (รายละเอียดข้อมูล)                        
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2560 (รายละเอียดข้อมูล)
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2559 (รายละเอียดข้อมูล)
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2558 (รายละเอียดข้อมูล) 
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2557 
(รายละเอียดข้อมูล) 
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2556 
(รายละเอียดข้อมูล) 
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2555 
(รายละเอียดข้อมูล)
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2554 (รายละเอียดข้อมูล
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2553 (รายละเอียดข้อมูล

วันที่เผยแพร่ 12 พฤศจิกายน 2561
โดย admin2