สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

สถิติ/บริการสารสนเทศ

  สถิติผู้มารับบริการ
          ► ประจำปี 2564
              - มกราคม 2564
              - กุมภาพันธ์ 2564
              - มีนาคม 2564
              - เมษายน 2564 งดให้บริการ (ปิด Covid 19)
              - พฤษภาคม 2564 งดให้บริการ (ปิด Covid 19)
              -
 มิถุนายน 2564 งดให้บริการ (ปิด Covid 19)
              -
 กรกฏาคม 2564 งดให้บริการ (ปิด Covid 19)

          ► ประจำปี 2563
               - มกราคม 2563
               - กุมภาพันธ์ 2563
               - มีนาคม 2563
               - เมษายน 2563 งดให้บริการ (ปิด Covid 19)
               - พฤษภาคม 2563 งดให้บริการ (ปิด Covid 19)
               - มิถุนายน 2563 งดให้บริการ (ปิด Covid 19)
               - กรกฎาคม 2563
               - สิงหาคม 2563
               กันยายน 2563
               - ตุลาคม 2563
               - พฤศจิกายน 2563
               - ธันวาคม 2563
               - ภาพรวมประจำปี 2563

          ► ประจำปี 2562
               - กันยายน 2562
               - ตุลาคม 2562
               - พฤศจิกายน 2562
               - ธันวาคม2562
               - ภาพรวมประจำปี 2562

 

  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้การให้บริการ

     - รายงานการให้บริการและประเมิณความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ2564 (รายละเอียดข้อมูล) 
     - รายงานการให้บริการและประเมิณความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ2563 (รายละเอียดข้อมูล)  
     - รายงานการให้บริการและประเมิณความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ2562 (รายละเอียดข้อมูล)
     - รายงานการให้บริการและประเมิณความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ2561 (รายละเอียดข้อมูล)
 

   ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2564 (รายละเอียดข้อมูล) 
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2563 (รายละเอียดข้อมูล) 
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2562 (รายละเอียดข้อมูล) 
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2561 (รายละเอียดข้อมูล)                        
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2560 (รายละเอียดข้อมูล)
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2559 (รายละเอียดข้อมูล)
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2558 (รายละเอียดข้อมูล) 
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2557 
(รายละเอียดข้อมูล) 
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2556 
(รายละเอียดข้อมูล) 
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2555 
(รายละเอียดข้อมูล)
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2554 (รายละเอียดข้อมูล
      -  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2553 (รายละเอียดข้อมูล