สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

สถิติ/บริการสารสนเทศ

  สถิติผู้มารับบริการ

ประจำเดือน มกราคม 2562
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ประจำเดือน มีนาคม 2562
ประจำเดือน เมษายน 2562
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
ประจำเดือน มิถุนายน 2562
► ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
 ประจำเดือน สิงหาคม 2562
► ประจำเดือน กันยายน 2562
► ประจำเดือน ตุลาคม 2562
► ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
► ประจำเดือน ธันวาคม2562
ภาพรวมประจำปี 2562

 ประจำเดือน มกราคม 2563
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 ประจำเดือน มีนาคม 2563
► ประจำเดือน เมษายน 2563 งดให้บริการ (ปิด Covid 19)
► ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 งดให้บริการ (ปิด Covid 19)
► ประจำเดือน มิถุนายน 2563 งดให้บริการ (ปิด Covid 19)
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
► ประจำเดือน สิงหาคม 2563
► ประจำเดือน กันยายน 2563
 ภาพรวมประจำปี 2563


  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้การให้บริการ

- รายงานการให้บริการและประเมิณความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ2561 (รายละเอียดข้อมูล)
- รายงานการให้บริการและประเมิณความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ2562 (รายละเอียดข้อมูล)
- รายงานการให้บริการและประเมิณความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ2563 (รายละเอียดข้อมูล)

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

-  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2563 (รายละเอียดข้อมูล)
-  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 2/2562 (รายละเอียดข้อมูล) 
-  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2562 (รายละเอียดข้อมูล) 
-  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2561 (รายละเอียดข้อมูล)                        
-  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2560 (รายละเอียดข้อมูล)
-  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2559 (รายละเอียดข้อมูล)

-  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2558 (รายละเอียดข้อมูล) 
-  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2557 
(รายละเอียดข้อมูล) 
-  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2556 
(รายละเอียดข้อมูล) 
-  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2555 
(รายละเอียดข้อมูล)
-  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2554 (รายละเอียด
-  รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2553 (รายละเอียด

วันที่เผยแพร่ 12 พฤศจิกายน 2561
โดย admin2