สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ปฏิทินการศึกษา

► กำหนดการออกปฏิทินการศึกษา
   -  กำหนดการออกปฏิทินการศึกษา 2563 - 2565 

 ปฏิทินการนำส่งแบบรายงาน มคอ.
   -  (2/2563) ปฏิทินส่ง มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
   -  (1/2563) ปฏิทินส่ง มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
   -  (2/2562) ปฏิทินส่ง มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
   -  (1/2562) ปฏิทินส่ง มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 ปฏิทินการศึกษา (ฉบับย่อ)

     - ภาคเรียนที่ 1/2564
     - ภาคเรียนที่ 3/2563 

► ปฏิทินปีการศึกษา 2564
      ภาคปกติ
     
     - (1/2564) หลักสูตรทั่วไป 
     - (1/2564) หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลุ่ม A) 
     - (1/2564) หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลุ่ม B) 
     - (1/2564) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ออกปฏิบัติการวิชาชีพครู 

     ภาค กศ.ปช.
     - (1/2564) หลักสูตรทั่วไป

► ปฏิทินปีการศึกษา 2563
    ภาคปกติ
   -  (3/2563) หลักสูตรทั่วไป  
   -  (2/2563) หลักสูตรทั่วไป 
   -  (2/2563) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ออกปฏิบัติการวิชาชีพครู 
   -  (2/2563) หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลุ่ม A) 
   -  (2/2563) หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลุ่ม B) 
   -  (1/2563) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ออกปฏิบัติการวิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง) 
   -  (1/2563) หลักสูตรทั่วไป (ฉบับปรับปรุง) 
   -  (1/2563) หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลุ่ม A) 
   -  (1/2563) หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลุ่ม B) 
     ภาค กศ.ปช.
   -  (3/2563) หลักสูตรทั่วไป  
   -  (2/2563) หลักสูตรทั่วไป 
   -  (2/2563) หลักสูตรทั่วไป สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษาที่ 2563 
   -  (1/2563) หลักสูตรทั่วไป (ฉบับปรับปรุง)
   -  (1/2563) หลักสูตรทั่วไป สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษาที่ 2563 (ฉบับปรับปรุง)

► ปฏิทินปีการศึกษา 2562

    ภาคปกติ
   -  (3/2562) หลักสูตรทั่วไป
   -  (2/2562) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ออกปฏิบัติการวิชาชีพครู
   -  (2/2562) หลักสูตรทั่วไป
   -  (1/2562) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ออกปฏิบัติการวิชาชีพครู
   -  (1/2562) หลักสูตรทั่วไป
     ภาค กศ.ปช.
   -  (3/2562) หลักสูตรทั่วไป
   -  (2/2562) หลักสูตรทั่วไป
   -  (1/2562) หลักสูตรทั่วไป

► ปฏิทินปีการศึกษา 2561
    ภาคปกติ
   -  (2/2561) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ออกปฏิบัติการวิชาชีพครู
   -  (2/2561) หลักสูตรทั่วไป
   -  (1/2561) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ออกปฏิบัติการวิชาชีพครู
   -  (1/2561) หลักสูตรทั่วไป
     ภาค กศ.ปช.
   -  (3/2561) หลักสูตรทั่วไป
   -  (2/2561) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ออกปฏิบัติการวิชาชีพครู
   -  (2/2561) หลักสูตรทั่วไป
   -  (1/2561) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ออกปฏิบัติการวิชาชีพครู
   -  (1/2561) หลักสูตรทั่วไป 

► ปฏิทินปีการศึกษา 2560
    ภาคปกติ
   -  (3/2560) หลักสูตรทั่วไป
   -  (2/2560) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ออกปฏิบัติการวิชาชีพครู
   -  (2/2560) หลักสูตรทั่วไป (ฉบับปรับปรุง)
   -  (2/2560) หลักสูตรทั่วไป
   -  (1/2560) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ออกปฏิบัติการวิชาชีพครู
   -  (1/2560) หลักสูตรทั่วไป
     ภาค กศ.ปช.
   -  (3/2560) หลักสูตรทั่วไป 
   -  (2/2560) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ออกปฏิบัติการวิชาชีพครู 
   -  (2/2560) หลักสูตรทั่วไป
   -  (1/2560) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ออกปฏิบัติการวิชาชีพครู 
   -  (1/2560) หลักสูตรทั่วไป

 

วันที่เผยแพร่ 03 สิงหาคม 2563
โดย admin2