สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

คำร้อง/แบบฟอร์ม/คู่มือ

►อธิบายขั้นตอนคำร้อง
    >> ขั้นตอนการดำเนินการคำร้องต่างๆ  [Click]

►คำร้อง (ยื่นออนไลน์) (แนะนำให้ใช้ Google Chrome)
   >> คำร้องขอจบการศึกษาและขอใบรับรองคุณวุฒิ 
   >> ขอเรียนข้ามภาค 
   >> คร.2  คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา 
   >> คร.8  คำร้องขอยกเลิกรายวิชา 
   >> คร.12  คำร้องขอเรียนร่วม 

►คำร้อง (ยื่นเอกสาร)
   >> คร.1  คำร้องทั่วไป
   >> คร.2  คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา 
   >> คร.3  คำร้องขอลาพักการเรียน
   >> คร.4  คำร้องขอลาออก
   >> คร.5  คำร้องแก้ I
   >> คร.6  คำร้องขอสอบปลายภาค(แก้ M)
   >> คร.7  คำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ (ขอรับได้ที่งานทะเบียนเท่านั้น)
   >> คร.9  คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
   >> คร.10 ขอถอนรายวิชา (สำหรับนักศึกษาที่เทียบโอนรายวิชาได้)
   >> คร.11  คำร้องขอย้ายโอนหลักสูตรหรือสาขาวิชา (ขอรับได้ที่งานทะเบียนเท่านั้น)
   >> คร.13  คำร้องขอยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทุกสถานศึกษา) (รายวิชาที่ยกเว้นและรายวิชาที่ต้องศึกษา)
   >> คร.16  คำร้องขอเทียบและเปลี่ยนรหัสวิชา
   >> คร.17  คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
   >> คร.18  คำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด (ขอรับได้ที่งานทะเบียนเท่านั้น)
   >> คร.19  คำร้องขอหนังสือรับรอง 
   >> คร.20  คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน  (ตัวอย่างการเขียนคำร้องและวิชาที่เทียบได้
   >> คร.24  คำร้องขอยืนยันการลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด
   >> คร.25  คำร้องขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ
   >> แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
   >> แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

►แบบฟอร์มรายงานการสอน
    >> แบบฟอร์ม รายงานสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 
    >> แบบฟอร์ม รายงานการสอนประจำสัปดาห์ในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 

►แบบฟอร์มสำหรับ นักศึกษา
    >> แบบฟอร์ม ตรวจสอบคุณวุฒิ ประจำปีการศึกษา 2561 

►แบบฟอร์มสำหรับ อาจารย์/เจ้าหน้าที่
    >> แบบฟอร์ม ขอรับบริการการตรวจข้อสอบ
    >> แบบฟอร์ม การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา 2560
    >> แบบฟอร์มแนบ รายการจัดสอน จัดสอบ (ทบ.3)
         - แบบฟอร์ม นำส่งเอกสารคืนสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
         - แบบฟอร์ม สรุปภาระการสอนอาจารย์ในหลักสูตร [ทบ.3-1]
         - แบบฟอร์ม ขอเปิดวิชาเลือกเสรี [ทบ.3-2] (ภาคปกติ)/(ภาค กศ.ปช.)
         - แบบฟอร์ม ขอจัดสอบนอกตาราง [ทบ.3-3]
         - แบบฟอร์ม ขอจัดสอบรายวิชาหลักสูตรเก่า – ใหม่ และจัดสอบ e - Testing [ทบ.3-4]
         - แบบฟอร์ม ขอจัดเรียงห้องคอมพิวเตอร์ [ทบ.3-5]
         - แบบฟอร์ม แบบสำรวจรูปแบบการจัดห้องเรียนออนไลน์ [ทบ.3-6]

    >> แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน 

 

►แบบฟอร์มสำหรับ สำนักงานฯ
    >> แบบฟอร์มเบิกจ่ายพัสดุ
    >> แบบฟอร์มเสนอโครงการ
    >> แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
    >> แบบฟอร์มขอลงข่าวบนเว็บไซต์สำนัก

 

   >> คู่มือการใช้ระบบลงชื่อปฏิบัติงานที่บ้าน (Work Form Home)  
   >> คู่มือการใช้งานระบบรายงานการสอน (ROBE - 01 , ROBE - 02)
   >> คู่มือการใช้งานระบบตลาดหลักสูตร
   >> คู่มือการใช้งานระบบปฏิทินติดตามการใช้งบประมาณ
   >> คู่มือการใช้งานระบบคำร้องเปิดกรณีพิเศษ
   >> คู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (LessPaper)
   >> คู่มือขั้นตอนการใช้ระบบตรวจสอบข้อมูลผูู้สมัคร (สำหรับอาจารย์)
   >> คู่มือขั้นตอนการใช้ระบบตรวจสอบข้อมูลผูู้สมัคร (สำหรับเจ้าหน้าที่)
   >> คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561
   >> คู่มือคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา (คร.2)
   >> คู่มือคำร้องขอยกเลิกรายวิชา (คร.8)
   >> คู่มือคำร้องขอเรียนร่วม (คร.12)
   >> คู่มือคำร้องขอเรียนข้ามภาค
   >> คู่มือคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา) (สำหรับนักศึกษา)


บรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เรื่อง การลงทะเบียนออนไลน์ โดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ (1 ก.พ. 2563) ►เอกสารดาวน์โหลด                                                                                             

ลำดับที่

งาน

รายละเอียด

คลิบวิดิโอ

1

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

www.nrru.ac.th

แนะนำการเข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย แนะนำเมนู “ระบบบริการการศึกษา”

2

เว็ปไซต์ระบบริการการศึกษา

http://reg.nrru.ac.th

แนะนำเรื่องข่าวประกาศ

3

เมนูตารางเรียน

แนะนำการเข้าตารางเรียนโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ  และใช้ในการค้นหารหัสนักศึกษาใหม่  โดยค้นหาจากชื่อ-นามสกุล

 

4

การเข้าสู่ระบบ

แนะนำวิธีการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา

 

5

เมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน

แนะนำวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

6

เมนูลงทะเบียน

แนะนำวิธีการลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่กำหนด  

 

7

เมนูลงทะเบียนช้า

แนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียนช้าจากระยะเวลาที่ปฏิทินกำหนด

 

8

เมนูลงทะเบียนเพิ่ม – ลด

แนะนำวิธีการลงทะเบียนเพิ่ม และลดรายวิชา          

 

9

เมนูผลการลงทะเบียน

แนะนำวิธีการตรวจสอบผลการลงทะเบียน 

ประวัติการทำรายการลงทะเบียน 

การพิมพ์ใบชำระค่าลงทะเบียนเรียน

 

10

เมนูตารางเรียน/สอบที่ลงทะเบียน

แนะนำการดูตารางเรียนและตารางสอบ

 

11

เมนูระเบียนประวัติ

แนะนำให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว  หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้ขอติดต่อแก้ไขที่งานทะเบียน

 

12

เมนูภาระค่าใช้จ่าย/ทุน

แนะนำการดูภาระค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาค้างชำระ

 

13

เมนูผลการศึกษา

แนะนำการตรวจสอบผลการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา

แนะนำระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอน

แนะนำการทดลองการคำนวณผลการศึกษา

 

14.

เมนูตรวจสอบจบ

แนะนำการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรเพื่อสำเร็จการศึกษา

 

15.

เมนูทะเบียนรายชื่อ

แนะนำการเข้าดูรายชื่อในหมู่เรียนเพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารทำกิจกรรมต่างๆ

 

16.

เมนูขอเปิดภาคฤดูร้อน

แนะนำวิธีการยืนความประสงค์ขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน

 

17.

เมนูวิชาที่เปิดสอน

แนะนำการค้นหารายวิชาที่นักศึกษาประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรียน  มีเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้นๆ หรือไม่

 

18.

เมนูตรวจสอบวิชาต่อเนื่อง

แนะนำการตรวจสอบว่ารายวิชานั้นๆ เป็นรายวิชาบังคับก่อนหรือรายวิชาต่อเนื่องหรือไม่

 

19.

เมนูแผนการศึกษา

แนะนำวิธีการดูแผนการเรียนตลอดหลักสูตรเพื่อวางแผนการเรียนให้ครบตามหลักสูตร

 

20.

เมนูหลักสูตรที่เปิดสอน

แนะนำวิธีการดูหลักสูตรที่เปิดสอนแต่ละปีการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 

21.

เมนูรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แนะนำวิธีการตรวจสอบวันอนุมัติวันสำเร็จการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 

22.

เมนูระบบคำร้องออนไลน์

แนะนำการเข้าใช้งานเบื้องต้นในการใช้ระบบคำร้องออนไลน์