สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

 หมวด เอกสารเผยแพร่ทั่วไป
      - (2562) แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
      - (2561)​ มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
      - (2561) แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ.2561
      - (2561) แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลฯ ระดับปริญญาตรี

 หมวด พระราชบัญญัติ
    เรื่องทั่วไป
      • การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

      - (2562) ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) 
      - (2538) ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 12) 
      - (2497) ปรัปปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 3) 
      • การบริหารส่วนงานภายในของสถาบัน
      - (2562) การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) 
      - (2550) การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาการศึกษาแห่งชาติ
      • การศึกษาแห่งชาติ
      - (2562) การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) 
      - (2553) การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) 
      - (2545) การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) 
      - (2542) การศึกษาแห่งชาติ 
      • ระเบียบบริหารราชการ
      - (2562) สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
      - (2562) การอุดมศึกษา 
      - (2562) การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
      - (2562) ระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
      - (2562) ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 3) 
      - (2553) ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) 
      - (2546) ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
   ► เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
      - (2547) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
      (2538) สถาบันราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏ
      - (2527) วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)
      - (2518) วิทยาลัยครู 

 หมวด พระราชกฤษฎีกา
      - (2564) ปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งฯ (ฉบับที่ 3)
      - (2563) แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2 )
      - (2562) แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา
      - (2562) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
      - (2562) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      - (2562) หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
      - (2561) มาตรฐานการอุดมศึกษา 
      - (2559) หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559
      -
(2558) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
      - (2558) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
      - (2558) แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
      - (2557) การเทียบโอนความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย การรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2)
      - (2554) หลักเเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 6)
      - 
(2553) หลักเเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับ 5)
      - 
(2552) หลักเเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับ 4) 
      - (2552) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
      - (2551) หลักเเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับ 3 )
      - 
(2551) หลักเเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับ 2) 
      - (2550) หลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกฯ และความช่วยเหลือทางการศึกษา พ.ศ. 2550
      - 
(2550) หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
      - (2549) มาตรฐานการอุดมศึกษา
      - (2549) หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549
      - (2545) หลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกฯ และความช่วยเหลือทางการศึกษา พ.ศ. 2545
      - (2545) หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ
      - (2545) ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
   ► การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
      - (2557) การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ
      - (2556) การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 4)
      - (2554) การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 3)
      - (2553) การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2)
      - (2549) การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ
    การแต่งตั้งและแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
      - (2563) แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
      - (2562) แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ)
      - (2562) แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (นายอดิศร  เนาวนนท์)
      - (2559) แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ)
      - (2557) แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (นายวิเชียร  ฝอยพิกุล)
      - (2552) แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (นางสาวเศาวนิต  เศาณานนท์)
      - (2549) การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
      - (2548) จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมากระทรวงศึกษาธิการ 
      - (2547) แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (นางสาวเศาวนิต  เศาณานนท์ , นายเกษม  บุญรมย์)
      - (2542) การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏนครราชสีมา 
      - (2538) ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏนครราชสีมา 
   ► มาตรฐานคุณวุฒิ
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร 6 ปี)
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ.2557
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2557
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ.2556
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.2554
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2554
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (5 ปี)
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ.2552
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ.2556
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2555
      -  มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.2554

 หมวด ข้อบังคับคุรุสภา
      - (2562) มาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับที่ 4) 
      - (2561) มาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับที่ 3) 
      - (2561) มาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับที่ 2) 
      - (2559) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
      - (2559) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
      - (2559) การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) 
      - (2558) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) 
      - (2557) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) 
      - (2556) จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
      - (2556) มาตรฐานวิชาชีพ 
      - (2554) มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ(ฉบับที่ 2) 
      - (2553) การจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา 
      - (2553) การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
      - 
(2550) แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
      - (2549) การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
      - 
(2548) มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      - (2547) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 หมวด ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
      - (2562) เงินยืมทดลองราชการในการปฏิบัติราชการจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัย (28 ต.ค.)
      - (2562) กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (24 ส.ค.)
      - (2562) การจ่ายเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นในการประชุม (24 ส.ค.)
      - (2560) การโอน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ ฯ ระดับปริญญาตรี  (19 พ.ค.)
      - (2560) การออกหลักฐานการศึกษา (19 พ.ค.)
      - (2560) การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (19 พ.ค.)
      - (2558) การโอนย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี (20 มี.ค.)
      - (2556) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (18 ม.ค.)
      - (2555) การจ่ายเบี้ยประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย (ฉบับที่ 2) (17 ส.ค.)
      - (2555) การโอน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประการณ์ ฯ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
      - (2554) การบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
      - (2553) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เงินคงคลัง (16 พ.ย.)

      - (2552) เงินยืมทดรองราชการในการปฏิบัติราชการจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (4 ก.ย.)
      - (2552) การจ่ายเบี้ยประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย (12 มิ.ย.)
     
- (2551) การแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (4 ก.ค.)
      - (2551) การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา (28 พ.ค. )
      - 
(2551) การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (29 ก.พ.)
      - 
(2551) การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (29 ก.พ.)
      - 
(2551) การสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (25 ม.ค.)
      - 
(2551) การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (25 ม.ค.)
      - 
(2550) การโอน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ทักษะ และประสบการณ์  ระดับปริญญาตรี
      - (2549) การรับจ่ายเงินรายได้จากการบริหารการเงิน การจัดหารายได้ และผลประโยชน์จากทรัพย์สินฯ (30 มิ.ย.)

 หมวด ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
      - (2564) ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (19 พ.ย.)
      - (2564) การจัดการคลังหน่วยกิต (19 มี.ค.)
      - (2562) มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานฯ สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (17 พ.ค.)
      - 
(2560) คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือหัวหน้าส่วนราชการ ฯ (19 พ.ค.)
      - 
(2560) การบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย (24 ก.พ.)
      - 
(2560) การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (24 ก.พ.)
      - 
(2560) การศึกษาระดับปริญญาตรี (24 ก.พ.)
      - 
(2555) คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ฯ (28 ก.พ. )
      - 
(2554) คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ฯ (16 ธ.ค.) 
      - (2552) การศึกษาระดับปริญญาตรี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (31 ก.ค.)
      - 
(2552) การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) (6 ก.พ.)
      - 
(2552) คณะกรรมการประจำสำนัก สถาบัน ศูนย์ ฯ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (9 ม.ค.)
      - 
(2551) คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ฯ ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
      - (2551) การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)( 4 ก.ค.)
      - 
(2550) การกำหนดชั้น สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (28 พ.ค.)
      - 
(2550) การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (7 พ.ค.)
      - 
(2549) การศึกษาระดับปริญญาตรี (22 ก.ย.)
 หมวด ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     
ด้านการบริหารงานทั่วไป    
     - (2564) มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 20) (1440/2564)  
     - (2564) มาตราการผ่อนคลายการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (1439/2564)  
     
- (2564) มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 19) (1207/2564) 
     - (2564) มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 18) (835/2564)
     - (2564) มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 17) (776/2564)
     - (2564) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 16) (712/2564)
     (2564) มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 15) (660/2564)
     - (2564) การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  (651/2564)
     - (2564) การเปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (528/2564) 
      - (2564) มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)  (0033/2564)​
      - (2564) แนวปฏิบัตินักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ที่ประสงค์จะเดินทางกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) (ฉบับที่ 8) (0024/2564)
      - (2564) มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 7)  (0023/2564)​
      (2564) มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 (COVID-19 (ฉบับที่ 6 ) (0016/2564)
     
- (2564) แนวปฏิบัติของบุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามที่รัฐบาลกำหนด และการลงเวลาปฏิบัติราชการฯ (ฉบับที่ 5 ) (0001/2564)
      - (2563) มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) (952/2563)
      - (2563) มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) (948/2563)
      - (2563) แนวปฏิบัติการจัดสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 (COVID - 19) (ฉบับที่ 2) (937/2563)
      - (2563) แนวปฏิบัติการจัดสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 (COVID - 19) (936/2563)
      - (2563) มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) (928/2563)
      - (2563) มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) (923/2563)
      - (2563) หลักเกณฑ์การยืมและคืนเงินทดรองราชการ และการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (545/2563)
      - (2563) แนวปฎิบัติในการจัดการเรียนการสอนตามมาตราการผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคฯ (527/2563)
      
- (2563) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนภารกิจ การรับรองทางราชการของมหาวิทยาลัยและเพื่อพัฒนาและสวัสดิการแก่บุคลากรฯ (501/2563)
      - (2563) กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (261/2563)
      - (2563) แนวปฏิบัติการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร (Lesspaper) (436/2563)
      - (2563) แนวปฏิบัติการขยายระยะเวลาการนักศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับฯ กรณีผลกระทบจาก COVID-19 (368/2563)   
      - (2563) การปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 (267/2563)
      - (2563) มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสฯ (1399/2563) 
      - (2563) แจ้งมาตราการป้องกันตัวและตระหนักถึงสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคปอดอักเสบฯ (ฉบับที่4) (135/2563)
      
- (2563) มาตราการจัดสอนและจัดสอบในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (123/2563)
     
 - (2563) แจ้งมาตราการป้องกันตัวและตระหนักถึงสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคปอดอักเสบ (ฉบับที่3) (120/2563)
     
 - (2563) แจ้งมาตราการป้องกันตัวและตระหนักถึงสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคปอดอักเสบฯ (ฉบับที่2) (97/2563)
     
- (2563) แจ้งมาตราการป้องกันตัวและตระหนักถึงสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคปอดอักเสบฯ (84/2563)
      - (2563) มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า Coronavirus (2019-nCov) (55/2563)
      - (2562) หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งฯ (410/2562)
      - (2562) การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส (181/2562)

     ► ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
      - (2564) ลดค่าตอบแทนและค่าดำเนินการ ภาคเรียนที่ 3/2563 (841/2564)
      - (2564) ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 (840/2564)
      - (2564) ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2563 (839/2564)
      - (2564) ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563 และ 1/2564 (767/2564)
      - (2564) จ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หรือสอบวัดความรู้พื้นฐาน (426/2564)
      - (2562) อัตราการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นในการประชุม (562/2562)
      - (2562) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (571/2562)
      (2562) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (537/2562)
      - (2562) ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (225/2562) 
      - (2562) แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (161/2562)
      - (2562) ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  (74/2562)
      - (2562) ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (662/2561)
      - (2561) หลักเกณฑ์อัตราการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ฯ (617/2561)
      - (2561) ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)(290/2561)
      - (2561) เกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) (459/2561)
      - (2561) แนวปฏิบัติการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (246/2561)
      - (2561) ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แก้่ไขเพื่มเติม (ฉบับที่ 2) (81/2561)
      - (2560) เกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการบริการวิชาการ (347/2560)
      - (2560) การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหรือการสอบวัดความรู้พื้นฐาน (324/2560)
      - (2559) การจ่ายค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (529/2559)
      - (2559) การจ่ายค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารวิชาการระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี(401/2559) 
      - (2559) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงานรายวันในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (400/2559)
      - (2559) การจ่ายค่าตอบแทนและค่าดำเนินการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (399/2559)
      - (2558) ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษา ประเภทโควตา และโครงการความร่วมมือฯ (231/2558)
      - (2558) ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (162/2558) 
      - (2558) ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (161/2558)
      - (2557) การจ่ายค่าตอบแทนและค่าดำเนินการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (926/2557) 
      - (2557) กำหนดอัตราจ่ายเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการประจำส่วนราชการ คณะ สำนัก สถาบัน หรือหน่วยงานอื่น (82/2557)
      - (2556) การจ่ายค่าตอบแทนและค่าบริหารจัดการในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ฯ (849/2556)
      - (2556) การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหรือการสอบวัดความรู้พื้นฐาน (842/2556) 
      - (2556) หลักเกณฑ์และอัตราการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ  (656/2556)
      - 
(2556) การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหรือการสอบวัดความรู้พื้นฐาน (618/2556) 
      - (2556) การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำ และค่าดำเนินการจัดการศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ (617/2556)
      - (2556) การจ่ายค่าตอบแทนและค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (616/2556) 
      - (2556) เกณฑ์ อัตราค่าลงทะเบียนและค่าตอบแทนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (289/2556)
      - (2556) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้ทุนการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ครูโรงเรียนสาธิต) (23/2556)
      - 
(2555) การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำ และค่าดำเนินการจัดการศึกษา ป.ตรี ภาคเรียนที่ 2 (733/2555)
      - (2555) การจ่ายค่าตอบแทนและค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (722/2555)  
      - (2555) เกณฑ์และอัตราจ่ายค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติเป็นรายคาบสำหรับอาจารย์พิเศษ จากบุคคลภายนอก (720/2555)
      - (2555) เกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) (719/2555)
      - (2555) การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำ และค่าดำเนินการจัดการศึกษา ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 (415/2555)
      - (2555) การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (192/2555)
      - (2555) กำหนดอัตราจ่ายเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการประจำส่วนราชการ คณะ สำนัก สถาบัน ฯ (108/255)
      - (2554) ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย (627/2554)
      - (2554) เกณฑ์ภาระงาน และค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาชีพขาดแคลน สอนระดับบัณฑิตศึกษา (544/2554)
      - (2554) เกณฑ์ภาระงาน และค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาชีพขาดแคลน สอนระดับปริญญาตรี (543/2554)
      - (2554) การจ่ายค่าตอบแทน ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าสำนักงานคณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ (391/2554)
      - (2554) การจ่ายค่าตอบแทนประธานโปรแกรมวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (390/2554) 
      - (2554) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงานรายวันในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (323/2554) 
      - (2554) ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาผู้พ้นสภาพเนื่องจากครบเวลาเรียนตามหลักสูตรและสอบคัดเลือกเข้ามาศึกษาใหม่ (118/2554)
      - (2554) ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย (44/2554)
      - (2554) การจ่ายค่าตอบแทนและค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (39/2554)
      - (2554) การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) (36/2554)
      - (2553) การจ่ายค่าตอบแทนและค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาภาคปกติ (593/2553)
      - (2553) การจ่ายค่าตอบแทน และค่าบริหารจัดการในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ฯ (228/2553) 
      - (2553) การจ่ายค่าตอบแทนและค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (134/2553)
      - (2553) การจ่ายค่าตอบแทนและค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2(69/2553)
      - (2552) เกณฑ์ อัตราค่าลงทะเบียนและค่าตอบแทนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาภาค ปกติ (626/2552) 
      - (2552) การจ่ายค่าตอบแทนการสอนและค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาภาคปกติ ประจำภาค การศึกษาที่ 1 (367/2552)
      - (2552) การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) (38/2552)
      - (2551) การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) (502/2551)
      - (2551) การจ่ายค่าตอบแทนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) (416/2551)
      - (2551) การเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนข้ามภาค ระหว่างนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค กศ.ปช. (400/2551)
      - (2551) การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (399/2551)
      - (2551) การเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน (392/2551)
      - (2551) การจ่ายค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติเป็นรายคน สำหรับอาจารย์พิเศษจากบุคคลภายนอก (327/2551)
      - (2551) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงานรายวันในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (249/2551) 
      - (2551) การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหรือ การสอบวัดความรู้พื้นฐาน (241/2551) 
      - (2551) การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (169/2551)
      - (2551) เกณฑ์อัตราค่าลงทะเบียน และค่าตอบแทนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (114/2551
      - (2550) การชำระค่าหน่วยกิตภาคการศึกษาฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และเรียนร่วมกับภาค กศ.ปช. (153/2550)
      - (2550) การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (144/2550)
      - (2549) การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (203/2549)
      - (2548) การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน(กศ.ช.) (232/2548)

     ด้านการบริหารงานวิชาการ
      (2564) การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (1205/2564)
      - (2563) การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (100/2563)
      - (2562) การบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (609/2562)
      - (2562) การดำเนินการรับผู้พิการเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 (556/2562)
      - (2562) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายทะเบียน (505/2562)
      - (2562) การจัดสอนจัดสอบ (328/2562)
      - (2562) การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (266/2562)
      - (2562) การบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (97/2562) 
      - (2561) หลักเกณฑ์การจ้างอาจารย์พิเศษรายชั่วโมงระดับปริญญาตรี (602/2561)
      - (2561) ช่วงเวลาการเปิดภาคเรียน (597/2561)
      - (2561) การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (539/2561)
      - (2561) แนวปฏิบัติและขั้นตอนการโอนและเทียบโอนผลการเรียน (249/2561)
      - (2561) แนวปฏิบัติและข้อกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา (248/2561)
      - (2561) แนวปฏิบัติการพ้นสภาพนักศึกษา การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และการกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ฯ (247/2561)
      - (2560) การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Exam) ระดับปริญญาตรี (783/2560)
      - (2560) การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้สื่อ EDO (770/2560)
      - (2560) การบริหารงานวิชาการ (729/2560)
      - (2560) หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (500/2560)
      - (2560) การดำเนินการรับผู้พิการเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ (335/2560)
      - (2560) แนวปฏิบัติการจัดทำและบันทึกข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน (323/2560)
      - (2560) การจัดสอบและการส่งผลการเรียนประจำภาคการศึกษา (322/2560)
      - (2560) การขอสำเร็จการศึกษา (321/2560)
      - (2560) แนวปฏิบัติการย้ายสถานศึกษา (320/2560)
      - (2560) แนวปฏิบัติอาจารย์ที่ปรึกษา (319/2560)
      - (2560) คำชี้แจงการออกหลักฐานการศึกษา (317/2560)
      - (2559) การบริหารงานวิชาการ (489/2559) 
      - (2559) เกณฑ์ภาระงานและมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ประจำ (374/2559)
      - (2558) เกณฑ์ภาระงานและมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ประจำ (431/2558) 
      - (2556) แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู (802/2556)
      - (2556) นโยบายและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการฯ (801/2556)
      - (2556) แนวทางการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (719/2556)
      - (2555) การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (260/2555)
      - (2555) แนวปฏิบัติการย้ายสถานศึกษา (259/2555) 
      - (2554) เกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบระดับ ป.ตรี (628/2554)
      - (2554) แนวปฏิบัติการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดระยะเวลาการศึกษา (5/2554) 
      - (2554) หลักเกณฑ์ และวิธีการเปิดสอนภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (4/2554)
      - (2553) เกณฑ์ภาระงานและมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ประจำ (662/2553) 
      - (2553) ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน (363/2553)
      - (2552) แนวปฏิบัติการบริหารงานวิชาการแบบโปรแกรมวิชา (180/2552) 
      - (2551) แนวปฏิบัติการลงทะเบียนภาคนิพนธ์ระดับปริญญาโท ตามแผน ข (530/2551)
      - (2551) แนวปฏิบัติการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ตามแผนก แบบ ก2 (529/2551)
      - (2551) แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ (446/2551)
      - (2551) แนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ (433/2551)
      - (2551) คำชี้แจงการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา (385/2551) 
      - (2551) หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา (256/2551)
      - (2551) การขอสำเร็จการศึกษา (10/2551) 
      - (2550) การกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ของนักศึกษาที่พ้นสภาพฯ เนื่องจากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (560/2550) 
      - (2550) แนวทางการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก (646/2550)
      - (2550) การจัดสอบและการส่งผลการเรียนประจำภาคการศึกษา (561/2550)
      - (2550) เกณฑ์ภาระงานของคณาจารย์ (292/2550)
      - (2547) แนวปฏิบัติในการใช้ห้องเรียนรวม (332/2547)
      - (2547) แนวปฏิบัติอาจารย์ที่ปรึกษา (325/2547)
 หมวด คำสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย
      - (2564) แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (5846/2564)
      - (2564) แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (44/2564)
      - (2564) แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี (5433/2564)
      - (2564) แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (4467/2564)
      - (2564) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติม) (2923/2564)
      - (2564) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน (2896/2564)
      - (2564) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน (2895/2564)
       - (2564) แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราสีมา (18/2564)
      - (2562) แต่งตั้งนายทะเบียน (516/2562)
      - (2562) แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี (1330/2562)
      - (2562) มอบอำนาจให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (1369/2562)
      - (2562) แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติม) (1387/2562)
      - (2562) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(1590/2562)
      - (2562) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1592/2562)
      - (2562) แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับแนวปฏิบัติการบริหารหลักสูตร (1896/2562)
      - (2562) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย (1897/2562)
      - (2562) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) (2458/2562)
      - (2562) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2702/2562) 
     
- (2562) มอบอำนาจของอธิการบดีให้ผู้มีอำนาจปฎิบัติราชการแทน (3024/2562)
      - (2562) มอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (3363/2562) 
      - (2562) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (3364/2562)
      - (2562) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้คณบดีปฏิบัติราชการแทน (3435/2562) 
      - (2562) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีใหผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ปฏิบัติราชการแทน (3436/2562) 
      - (2562) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน (3585/2562)
      - (2562 มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้คณบดีปฏิบัติราชการแทน (3586/2562)
      - (2562) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ปฏิบัติราชการแทน (3588/2562)
      - (2562) แต่งตั้งผู้ตรวจสภาพครุภัณฑ์ก่อนจ้างซ่อม (5366/2562)
      - (2562) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) (5403/2562)
      - (2562) แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบผสมผสาน (5613/2562)
      - (2562) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (5666/2562) 
      - (2562) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) (5987/2562)
      - (2562) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)   (5990/2562)
      - (2561) แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ (17/2561)
      - (2561) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง (5226/2561)
      - 
(2561) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย (934/2561)
      - (2561) แต่งตั้งกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรี (1511/2561)
      - (2561) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลสำเร็จแผนยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ (2008/2561)
      - (2561) แต่งตั้งหัวหน้างานและรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในฯ (3041/2561)
      - (2561) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรใหม่ (6707/2561)
      - (2561) แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี (6712/2561)
      - (2561) มอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี (6798/2561)
      - (2561) มอบอำนาจให้คณบดีและผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ (6799/2561)
      - (2561) แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (6625/2561)
      - (2561) แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (4/2562)
      - (2561) แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี (3/2562)
      - (2560) แต่งตั้งกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษฯ (3190/2560)
      - (2560) แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับแนวปฏิบัติการบริหารหลักสูตร (4703/2560)
      - (2560) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (4861/2560)

 

วันที่เผยแพร่ 12 พฤศจิกายน 2561
โดย admin2