สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

กฏหมายทั่วไป

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547
-  กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548
-  หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับขอตำแหน่งทางวิชาการ

พระราชกฤษฎีกา
   ว่าด้วย เรื่องต่อไปนี้
 
ประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
   ว่าด้วย เรื่องต่อไปนี้

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ
   ว่าด้วย เรื่องต่อไปนี้
 
ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   ว่าด้วย เรื่องต่อไปนี้
 
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   ว่าด้วย เรื่องต่อไปนี้
 
  ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   ว่าด้วย เรื่องต่อไปนี้
 
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับแนวปฏิบัติการบริหารหลักสูตร

   การจัดกลุ่มสาขาวิชา

- ตารางอ้างอิงกลุ่มสาขาวิชาตามแบบ สกอ.
 

วันที่เผยแพร่ 12 พฤศจิกายน 2561
โดย admin2