สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี 2557 - 2561

<< เล่มแผนยุทธศาสตร์ ปี 2557 - 2561 >>
                  ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2557-2561 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์
(3 เป้าประสงค์ และ 10 กลยุทธ์) เพื่อขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีแนวทาง
การดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2561 ที่ชัดเจน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและรองรับประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ : บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและรองรับการเข้าสู่
                         ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ :
        1)  ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
        2)  ส่งเสริมและประสานงานการพัฒนาหลักสูตรที่รองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและสนองความต้องการของท้องถิ่น
        3)  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
        4)  เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับนักศึกษาให้มีคุณธรรม ความรู้ และทักษะความสามารถ สำหรับการเรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการ/กิจกรรม :
        1)  โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษา
        2)  โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย)
        3)  โครงการประชาสัมพันธ์ และแนะแนวหลักสูตร
        4)  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน และเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต
        5)  โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และธนาคารหน่วยกิต
        6)  โครงการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
        7)  โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรสองปริญญาและ/หรือ หลักสูตรนานาชาติ
        8)  โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และภาคอุตสาหกรรม
        9)  โครงการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรมหาวิทยาลัย
      10)  โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการประสานภารกิจ
เป้าประสงค์ : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการและการประสานงานต่าง ๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
                         และเกิดความประทับใจ
กลยุทธ์ :
        1)  การพัฒนาการบริการและการประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
        2)  การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ
โครงการ/กิจกรรม :
        1)  การเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
        2)  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารงานวิชาการและการให้บริการ
        3)  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เกิดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
        4)  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการพัฒนางานบริการ


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
เป้าประสงค์ : สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาล และมาตรฐานการทำงาน ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
                         (High performance organization)
กลยุทธ์ :
        1)  การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
        2)  การจัดระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
        3)  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้
        4)  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
โครงการ/กิจกรรม :
        1)  โครงการทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ
        2)  โครงการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานของหน่วยงาน
        3)  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
        4)  โครงการประเมินผู้บริหาร
        5)  โครงการประเมินบุคลากร 360 องศา
        6)  โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
        7)  โครงการเสริมความรู้การประกันคุณภาพ
        8)  โครงการบูรณาการระบบประกันคุณภาพและผลการปฏิบัติงานไปสู่งานประจำ
        9)  โครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านประกันคุณภาพ
      10)  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 

แผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

            แผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2562 - 2566  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ โดยใช้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2562-2581 เป็นกรอบในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บนพื้นฐานของข้อมูล ที่ได้จากการประมวลสภาพปัจจุบันผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2562 - 2566  และการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ในสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่เคยกำหนดไว้ เพื่อให้ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน แผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์เป็นแกนในการขับเคลื่อนการพัฒนางานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ.2562-2566  มีรายละเอียดดังนี้

ปรัชญา :
มาตรฐานวิชาการ บริการด้วยใจ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ :
ส่งเสริมหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ สร้างเสริมบริการการศึกษาที่ประทับใจ โดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัย

พันธกิจ : 
1) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และครอบคลุมนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายของภาครัฐ
2) พัฒนาระบบ กลไก และวิธีการให้บริการการศึกษาที่มีมาตรฐาน ทั้งในด้านการจัดการศึกษางานทะเบียน และการวัดผลทางการศึกษา
3) สร้างเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการขับเคลื่อนระบบ กลไก และวิธีการ ให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประทับใจผู้รับบริการ
4) เสริมสร้างองค์ความรู้ของบุคลากร โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง
5) ปฏิบัติภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรเป็นสูงสุด

เป้าหมาย : 
1) หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
2) งานบริการมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
3) พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้า เสริมสร้างองค์ความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
4) เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัย

เอกลักษณ์:
“ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สร้างคุณภาพของผลงาน พัฒนาองค์ความรู้ในองค์กร”

ภาพสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน :
1) เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2) เป็นหน่วยงานที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการด้านวิชาการ และการบริการการศึกษา
3) มีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
4) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมความรู้และความก้าวหน้าให้กับบุคลากร เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาองค์กร จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       แผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2562 - 2566 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (3 เป้าประสงค์ และ 10 กลยุทธ์) เพื่อขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีแนวทางการดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2562 - 2566 ที่ชัดเจนและทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับคุณภาพบัณฑิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ :
ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของประเทศ มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21 สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ :
1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร
2) เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของบัณฑิต
3) พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรม:
1) โครงการพัฒนากลไกในการบริหารกลุ่มรายวิชาการศึกษาทั่วไป
2) โครงการปรับปรุงแนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่ 
3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
4) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ตลาดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
5) โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
6) โครงการส่งเสริมและสร้างกระบวนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในด้านต่าง ๆ
7) โครงการสหกิจศึกษา
8) โครงการอบรมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลการสร้างสื่อและนวัตกรรมการศึกษา


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
เป้าประสงค์ :

สร้างฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศที่สามารถตอบสนองต่อการตัดสินใจ มีระบบบริการสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย สามารถให้บริการได้แบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวและบริการได้ในทุกสถานที่และทุกเวลา
กลยุทธ์:
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการให้ครอบคลุมทุกภารกิจ และช่วยลดขั้นตอนบริการตอบสนองได้ทุกสถานที่และทุกเวลา
2) พัฒนาระบบแจ้งเตือนข่าวสารและสารสนเทศต่าง ๆ ของสำนักฯ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน
3) พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)ที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ สามารถนำไปวิเคราะห์ วางแผน และใช้เพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม :
1) โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบคำร้องอิเล็กทรอนิกส์
2) โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบการขอรับเอกสารทางการศึกษา
3) โครงการปรับปรุงทำคู่มือการปฏิบัติงาน และการให้บริการที่ทันสมัย สอดรับต่อการปฏิบัติงานด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
4) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านจิตวิทยาการให้บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาและการสื่อสารที่ดี
5) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
6) โครงการปรับปรุงพัฒนาแอปพลิเคชั่นแจ้งเตือนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์
7) โครงการปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูประบบบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
เป้าประสงค์ :

บุคลากรมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีองค์ความรู้ ช่วยคิดและสร้างสรรค์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี ทันสมัย และเกิดประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ :
1) การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2) สร้างวัฏจักรการบริหารความเสี่ยงและจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง
3) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพ
4) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
โครงการ/กิจกรรม :
1) โครงการศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนาสำนักฯ
2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
3) โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
4) โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี
5) โครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านประกันคุณภาพ
6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร