สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ประกันคุณภาพหลักสูตร

ปีการศึกษา 2562

มติสภามหาวิทยาลัยและแบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย

การประชุมครั้งที่

วันที่

รายละเอียด

 5/2562

 17 พฤษภาคม 2562

 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
    (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

 6/2562

 21 มิถุนายน 2562

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

 7/2562

 19 กรกฎาคม 2562

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

 8/2562

 8 สิงหาคม 2562

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

 10/2562

 25 ตุลาคม 2562

 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 8. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

 11/2562

 22 พฤศจิกายน 2562

 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
 2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
 3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
 4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

 1/2563

 17 มกราคม 2563

 1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2558)

 2/2563

 23 กุมภาพันธ์ 2563

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 2. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ+ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
 4. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 5. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 6. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 7. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
 9. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

 3/2563

 20 มีนาคม 2563

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560)

4/2563  16 พฤษภาคม 2563

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

 

วันที่เผยแพร่ 19 พฤษภาคม 2563
โดย hotspy

ข้อมูลจำนวนหน่วยกิตนักศึกษา (SCH) และจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 21 พฤษภาคม 2563
โดย chirap