สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ประกันคุณภาพหลักสูตร

ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
  • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 (Download)
  • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 (Download)
 • ข้อมูลนักศึกษา (อัตราการคงอยู่)  และข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

          สามารถตรวจสอบได้ที่ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (ประธานหลักสูตรมีสิทธิ์ในการ Login เข้าใช้งาน)(คลิกที่นี่)

             >>วิธีการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (คลิกที่นี่)

 • กระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (Download)
 • กระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (Download)
 • นักศึกษาเรียนเต็มเวลา (FTES)
  • FTES รายหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (Download) (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
  • FTES รายหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (Download)
  • FTES รายหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (Download)
  • FTES รายหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (Download)
 • จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 
  • ผู้สำเร็จการศึกษา 2561 (Download)
  • ผู้สำเร็จการศึกษา 2560 (Download)
  • ผู้สำเร็จการศึกษา 2559 (Download)
  • ผู้สำเร็จการศึกษา 2558 (Download)
  • ผู้สำเร็จการศึกษา 2557 (Download)
  • ผู้สำเร็จการศึกษา 2556 (Download)
  • ผู้สำเร็จการศึกษา 2555 (Download)
  • ข้อมูลนักศึกษาแรกเข้าระหว่างปี 2555 - 58 (Download)
วันที่เผยแพร่ 12 พฤศจิกายน 2561
โดย admin2