สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office