สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนว โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับเกียรติจากโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เชิญเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร

ณ ลานกิจกรรมโรงเรียน ในวันที่ 15 มกราคม 2562  ในการนี้ สำนักฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะ หลักสูตร

และงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย มอบเอกสารและของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์