สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กิจกรรม Open House ป.พ. วิชาการ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับเกียรติจากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) ครั้งที่ 3
ณ โดมอเนกประสงค์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561  ในการนี้ สำนักฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะ หลักสูตร
และงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย มอบเอกสารและของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์