สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กิจกรรมสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบแฟ้มสะสมผลงาน

           สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดกิจกรรมสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 16 มกราคม 2563 โดยใช้อาคารสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่สอบสัมภาษณ์ ซึ่งในรอบแฟ้มสะสมผลงานนี้ มีผู้มาสอบ จำนวน 2,249 คน จากผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 2,818 คน คิดเป็นร้อยละ 79.81

           ในการนี้ การดำเนินงานกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กองคลังดูแลการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการสัมภาษณ์คณาจารย์ทั้ง 6 คณะ สำนักคอมพิวเตอร์ดูแลระบบเครือข่าย และงานอาคารสถานที่ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ต่างๆ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้