สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับผิดชอบการจัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 256 วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561

ของนักศึกษาใหม่ รอบ 3 รับตรงร่วมกัน รอบ 5 รับตรงอิสระ และโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น (รอบเพิ่มเติม)