สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2564

          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของโครงการสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสัมมนาหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 12 ภาคการศึกษา 2/2563 มาตรการรองรับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 สำหรับนักศึกษาที่เดินทางกลับจาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในพื้นที่เสี่ยง การจัดทำปฏิทินสหกิจศึกษาและคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 13  ปีการศึกษา 2564 ในการนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามแนวทางที่เสนอและมอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำข้อมูลและแจ้งให้คณะทราบต่อไป