สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กิจกรรมอบรมการใช้ระบบคำร้องออนไลน์ยืนยันผู้สำเร็จการศึกษาและระบบการแจ้งเตือนผ่าน Smart Phone

 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้ระบบคำร้องออนไลน์ยืนยันผู้สำเร็จการศึกษาและการใช้ระบบการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smart Phone ดังนี้
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 27.05.01 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้ระบบคำร้องออนไลน์ยืนยันผู้สำเร็จการศึกษาและการใช้ระบบการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smart Phone วิทยากรในการอบรม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
   1. ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
             2. อาจารย์กฤติกา เผื่อนงูเหลือม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
             3. นางสาวเพิ่มศิริ  ศิริพร  นักวิชาการศึกษา
ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 55.34 และในเวลา 13.00 – 17.00 น. อบรมการใช้ระบบการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smart Phone ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 27.03.03 ซึ่งวิทยากรในการอบรม ได้แก่
            1. อาจารย์ศรายุทธ เนียนกระโทก รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
            2. นายอัศรายุทธ กมลเพ็ชร์  นักวิชาการศึกษา
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน  37  คน คิดเป็นร้อยละ 57.81
ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากรทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้นจำนวน 94 คน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้