สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบแฟ้มสะสมผลงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
ในการนี้ มีนักศึกษามารายงานตัวจำนวนทั้งสิ้น 548 คน จากจำนวน 584 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 93.84