สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ Open House 2561 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับเกียรติจากโรงเรียนบุญวัฒนา เชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
Open House ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ซุ้มการเวก 1 และถนนหน้าอาคาร 2 โรงเรียนบุญบุญวัฒนา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
ในการนี้ สำนักฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะ หลักสูตรและงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย มอบเอกสารและของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์