สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

          เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และรอบโครงการคูปองหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี เพื่อเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลการดำเนินงานพบว่า มีนักศึกษามารายงานตัวจำนวนทั้งสิ้น 1,598 คน  จากจำนวน 1,784 คน  คิดเป็นร้อยละ 89.57