สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ประชุมเครือข่ายครูแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการประชุมเครือข่ายครูแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมสุวัจน์  ลิปตพัลลภ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล ชั้น 3
ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนวและตัวแทนนักเรียน จากสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการ
จำนวนทั้งสิ้น 349 คน จาก 110 โรงเรียน โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ในหัวข้อ “ถอดบทเรียน NRRU ก้าวสู่ TCAS 2562” และการเสวนา เรื่อง “เรียนอะไรดี...ที่ราชภัฏโคราช” โดยได้รับความร่วมมือจากคณบดี และรองคณบดี เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้