สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

โครงการประชุมเครือข่ายครูแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 7

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินงานโครงการประชุมเครือข่ายครูแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายครูแนะแนวให้เข้มแข็ง และเพื่อตอบสนองต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับการประชุมเครือข่ายครูแนะแนวในครั้งนี้ มีกำหนดการประชุมในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
               การจัดโครงการประชุมฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่
               1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ต่อเกณฑ์และระบบการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร  พระฉาย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
               2. การเสวนา เรื่อง “ไขปริศนาภาคอุตสาหกรรม...กับการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่
                      1) คุณนราทร ธานินพิทักษ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดนครราชสีมา
           2) คุณผดุงศักดิ์ สุระรัมย์ ผู้อำนวยการ บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
               3. การแสดงพิเศษจาก พี่ ๆ สโมสรนักศึกษา 6 คณะ ในหัวข้อ “NRRU Show สะ-โม้ สโมสร”
การจัดงานเครือข่ายครูแนะแนวในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากเครือข่ายครูแนะแนวเพิ่มขึ้น โดยมีครูแนะแนว ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมจาก 79โรงเรียน นอกจากนี้  ยังมีนักเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วม เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 377 คน
<< เอกสารบรรยาย >>