สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าใหม่ รอบรับตรงอิสระ และรอบขยายโอกาสทางการศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยการรายงานตัวแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
          1. รอบรับตรงอิสระ มีผู้มารายงานตัวจำนวน 675 คน จากผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 705 คน คิดเป็นร้อยละ 95.74
          2. รอบขยายโอกาสการทางศึกษา มีผู้มารายงานตัวจำนวน 157 คน จากผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 180 คน คิดเป็นร้อยละ 87.22
ในการนี้ การดำเนินงานกิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กองคลังดูแลการจ่ายค่าตอบแทน กองพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะดูแลการสั่งจองชุดกีฬาและเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย สำนักคอมพิวเตอร์ดูแลระบบเครือข่าย และงานอาคารสถานที่ดูแลความเรียบร้อยของหอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้