สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

       วันที่ 11 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับเกียรติจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เชิญบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา"เพื่อให้คณาจารย์ของคณะได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา อาทิ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คู่มือ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการให้คำปรึกษา รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่พบบ่อย ในการนี้ คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ให้ความสนใจแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและวิธีการให้คำปรึกษา เพื่อนำไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดเก็บหลักฐาน สะท้อนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรต่อไป