สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

โครงการสัมมนาหลังออกสหกิจศึกษา รุ่นที่ 12

          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดโครงการสัมมนาหลังออกสหกิจศึกษา รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารสำนักงานคณะวิทยาการจัดการและสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและคัดเลือกตัวแทนผลงานดีเด่นส่งประกวดแข่งขันระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
         ในการนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงานจำนวนทั้งสิ้น 47 ผลงาน และมีผลงานที่ได้ระดับดีเด่นจำนวน 18 ผลงาน เพื่อส่งประกวดแข่งขันในระดับภูมิภาคทั้งสิ้น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านนวัตกรรม